Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.364

Tytuł:

uchwała nr LXI/1408/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 października 2010r. w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-11-15
Organ wydający:Rada Miejska w Bielsku-Białej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 241 pozycja: 3646
Hasła:INNE

UCHWAŁA NR LXI/1408/2010 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 5 października 2010 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Na podstawie art. 39 ust. 4 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Bielska-Białej Rada Miejska postanawia § 1. 1. Upoważnić Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku-Białej pana Mirosława Tronkowskiego do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych w zakresie umarzania zaległości z tytułu mandatów wymierzonych przez strażników Straży Miejskiej na zasadach okreslonych w art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 2. Zobowiązać Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku-Białej do przedkładania Prezydentowi Miasta Bielska-Białej, 2 razy w roku, sprawozdań z umorzonych należności. § 2. Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udzielić na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. § 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski

Id: PWIZA-CBYDH-FHCVB-ZMBQD-XOCHY. Podpisany

Strona 1 z 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1263

  uchwała nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.274.459

  uchwała nr 231/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Gminnej w Kamienicy Polskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.222.3517

  uchwała nr 98/XI/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Śremie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXI/263/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.84.2192

  uchwała nr XXXII/215/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 października 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.364

  uchwała nr LXI/1400/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.364

  uchwała nr LX/1394/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia warunków pracy i płacy na dalszy okres dla pracowników likwidowanej Izby Wytrzeźwień w Bielsku-Białej oraz zmiany uchwały o likwidacji Izby Wytrzeźwień w Bielsku-Białej ? zakładu budżetowego i utworzenia Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym ? jednostki budżetowej oraz nadania jej Statutu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.364

  uchwała nr LX/1392/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/631/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.364

  uchwała nr LX/1391/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/888/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.364

  uchwała nr LVI/977/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Będzin odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego w 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.