Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

Tytuł:

uchwała nr XLI/367/2010 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Zarzecze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-11-15
Organ wydający:Rada Gminy Łodygowice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 241 pozycja: 3657
Hasła:DROGI,NAZWY ULIC

UCHWAŁA NR XLI/ 367 /2010 RADY GMINY ŁODYGOWICE z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Zarzecze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) RADA GMINY ŁODYGOWIE uchwala co następuje : § 1. Nadać drodze gminnej położonej w sołectwie Zarzecze na działkach o nr 713 i o nr 720 nazwę ? ulica "NA KĘPIE". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice Stanisław Kucharczyk

Id: TJPMA-BKASQ-KXLRB-PNEIJ-KBLCH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.46.1279

  uchwała nr XXVI/196/09 Rady Gminy Zarzecze z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Zarzecze

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.44.1261

  uchwała nr XXVI/195/09 Rady Gminy Zarzecze z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Zarzecze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.2742

  uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 22 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Zarzecze.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr XLI/369/2010 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łodygowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.142.2939

  uchwała nr XXXVI/290/2010 Rady Gminy Zarzecze z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Zarzecze

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr XLI/364/2010 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Łodygowicach reprezentującą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r.Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), działającymi na terenie gminy Łodygowice , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr XLI/274/10 Rady Gminy Łękawica z dnia 13 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr XLI/273/10 Rady Gminy Łękawica z dnia 13 października 2010r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łękawicy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr XLI/272/10 Rady Gminy Łękawica z dnia 13 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Łękawicy reprezentującą organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr 754/LVII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr Nr 336/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.