Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.386

Tytuł:

uchwała nr XLI/341/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przymiłowice w gminie Olsztyn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-11-30
Organ wydający:Rada Gminy Olsztyn
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 250 pozycja: 3860
Hasła:DROGI,NAZWY ULIC

UCHWAŁA NR XLI/341/10 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 18 października 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przymiłowice w gminie Olsztyn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: § 1. Niżej wymienionym nienazwanym drogom w Przymiłowicach nadaje się nazwy ulic: 1)drodze krajowej biegnącej w kierunku wschód ? zachód, nadaję się nazwę ? ulica Zamkowa (załącznik mapowy nr 1), 2)drodze biegnącej od ulicy Zamkowej w kierunku południowym, prowadzącej do Państwowego Instytutu Geologicznego, nadaje się nazwę ? ulica Kielnicka (załącznik mapowy nr 2), 3)drodze biegnącej od skrzyżowania z ulicą Kielnicką na wschód do ulicy Zamkowej, nadaje się nazwę ? ulica Sokola (załącznik mapowy nr 3), 4)drodze biegnącej od ulicy Zamkowej na południe do ulicy Sokolej, nadaje się nazwę ? ulica Szeroka (załącznik mapowy nr 4), 5)drodze biegnącej od ulicy Zamkowej w kierunku północno ? wschodnim do granic miejscowości, nadaje się nazwę ? ulica Piastowska (załącznik mapowy nr 5), 6)drodze biegnącej od ulicy Piastowskiej na północ do granic miejscowości, nadaje się nazwę ? ulica Rycerska (załącznik mapowy nr 6), 7)drodze biegnącej od ulicy Rycerskiej w kierunku wschodnim do granic miejscowości, nadaje się nazwę ? ulica Energetyków (załącznik mapowy nr 7). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Olsztyn Adam Sieradzki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/341/10 Rady Gminy Olsztyn

Id: YKSXV-CTZCL-AAFQW-FUJPY-CSPBD. Podpisany

Strona 1

z dnia 18 października 2010 r. Zalacznik1.jpg Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Olsztyn XLI/341/10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/341/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010 r. Zalacznik2.jpg Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Olsztyn XLI/341/10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/341/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010 r. Zalacznik3.jpg Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Olsztyn XLI/341/10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/341/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010 r. Zalacznik4.jpg Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Olsztyn XLI/341/10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/341/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010 r. Zalacznik5.jpg Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Olsztyn XLI/341/10 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/341/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010 r. Zalacznik6.jpg

Id: YKSXV-CTZCL-AAFQW-FUJPY-CSPBD. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Olsztyn XLI/341/10 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/341/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010 r. Zalacznik7.jpg Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Olsztyn XLI/341/10

Id: YKSXV-CTZCL-AAFQW-FUJPY-CSPBD. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.386

  uchwała nr XLI/342/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn w gminie Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.134.252

  uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Przymiłowicach w gminie Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2401

  uchwała nr XIV/129/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn w gminie Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1437

  uchwała nr XII/114/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn i Skrajnica w gminie Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1436

  uchwała nr XII/113/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn gmina Olsztyn

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.385

  uchwała nr XLI/340/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.385

  uchwała nr 295/XLIV/2010 Rady Gminy w Niegowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.385

  uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.385

  uchwała nr 771/LVIII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 19 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 684/LI/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 30 marca 2010r. sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.385

  uchwała nr XLVIII/382/10 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/267/09 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.