Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.386

Tytuł:

uchwała nr XLI/342/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn w gminie Olsztyn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-11-30
Organ wydający:Rada Gminy Olsztyn
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 250 pozycja: 3861
Hasła:DROGI,NAZWY ULIC

UCHWAŁA NR XLI/342/10 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn w gminie Olsztyn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy - na odcinku od Ronda im. Ojca Świętego Jana Pawła II do granic z obrębem Przymiłowice ? z ulicy Kościelnej na ulicę Kazimierza Wielkiego. § 2. Szczegółowe położenie ulicy wymienionej w §1 przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Olsztyn Adam Sieradzki

Załącznik do Uchwały Nr XLI/342/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010 r. Zalacznik1.jpg Załącznik do Uchwały Rady Gminy XLI/342/10

Id: FXLAP-STBCX-XGIXM-YHCAY-SKZIL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2401

  uchwała nr XIV/129/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn w gminie Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1437

  uchwała nr XII/114/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn i Skrajnica w gminie Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.231.339

  uchwała nr XL/323/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zrębicach Pierwszych w gminie Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.134.252

  uchwała nr VI/43/11 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Biskupicach w gminie Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1436

  uchwała nr XII/113/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn gmina Olsztyn

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Miejsce wyrobienia dowodu osobistego

  Musze wyrobić nowy dowód osobisty. Ostatnim miejscem zameldowania był Olsztyn. Teraz zamieszkuje na stale w Warszawie, ale bez zameldowania. Czy mogę wnioskować o wydanie (...)

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.386

  uchwała nr XLI/341/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przymiłowice w gminie Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.385

  uchwała nr XLI/340/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.385

  uchwała nr 295/XLIV/2010 Rady Gminy w Niegowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.385

  uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.385

  uchwała nr 771/LVIII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 19 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 684/LI/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 30 marca 2010r. sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.