Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.386

Tytuł:

uchwała nr XLI/346/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010r. w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, a także innym nauczycielom oraz określenie zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych wynikających z art.42 ust.3 Karty Nauczyciela

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-11-30
Organ wydający:Rada Gminy Olsztyn
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 250 pozycja: 3862
Hasła:OŚWIATA,SZKOŁY,PRZEDSZKOLA,ŻŁOBKI

UCHWAŁA NR XLI/346/10 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, a także innym nauczycielom oraz określenie zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych wynikających z art.42 ust.3 Karty Nauczyciela. Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 oraz art. 42a ust.1 w związku z art. 91d pkt. 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Gminy Olsztyn, uchwala co następuje: § 1. Zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół) i placówkach oświatowych, zasady zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych określa załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Olsztyn Adam Sieradzki

Załącznik do Uchwały Nr XLI/346/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010 r. Zalacznik1.pdf Zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym

Id: CBVYM-RMRHX-ZGLXJ-JQAQT-ZKQSS. Podpisany

Strona 1

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, a także innym nauczycielom oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych wynikających z art.42 ust.3 Karty Nauczyciela.

Id: CBVYM-RMRHX-ZGLXJ-JQAQT-ZKQSS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1086

  uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/63/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych zajęć.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.2455

  uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo ? wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1157

  uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo ? wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.386

  uchwała nr XLI/342/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Olsztyn w gminie Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.386

  uchwała nr XLI/341/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przymiłowice w gminie Olsztyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.385

  uchwała nr XLI/340/10 Rady Gminy Olsztyn z dnia 18 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.385

  uchwała nr 295/XLIV/2010 Rady Gminy w Niegowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.250.385

  uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.