Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.389

Tytuł:

uchwała nr XLVII/514/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbrosławice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-12-01
Organ wydający:Rada Gminy Zbrosławice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 251 pozycja: 3893
Hasła:DROGI,NAZWY ULIC

UCHWAŁA NR XLVII/514/10 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbrosławice. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr.142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Zbrosławice uchwala: § 1. 1. Nadać nazwę ulicy prostopadłej do ulicy Wilkowickiej, łączącej ulicę Wilkowicką z ulicą Traugutta w miejscowości Zbrosławice, oznaczoną nr działki 2488/4 jako ulicę ?Jaśminowa ?. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Dramski

Id: PDMPL-ZJFPD-YUZNS-PCZJA-LASVC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.389

  uchwała nr XLVII/516/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.389

  uchwała nr XLVII/515/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łubki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.10.179

  uchwała nr XLIX/542/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XLVII/515/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łubki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.234.348

  uchwała nr XLVI/510/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przezchlebie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3181

  uchwała nr XVIII/214/12 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Zbrosławice w miejscowości Szałsza

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

  Co znaczy w przepisach dotyczących wstąpienia w najem zwrot: "osoba stale zamieszkująca"? Czy chodzi o stałe zameldowanie? Czy wyjazdy tymczasowe członka najbliższej (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.389

  uchwała nr XXXIX/254/2010 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Ujsoły

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.389

  uchwała nr XXXIII/343/2010 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.389

  uchwała nr 906/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.388

  uchwała nr 903/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.388

  uchwała nr XLVII/635/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rudziniec


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.