Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.268.443

Tytuł:

uchwała nr XLIV/309/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 października 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają ustalone kryterium dochodowe

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-12-16
Organ wydający:Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 268 pozycja: 4432
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

UCHWAŁA NR XLIV/309/10 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają ustalone kryterium dochodowe Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r.o ustanowieniu programu wieloletniego: ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.) Rada Gminy Goczałkowice- Zdrój uchwala: § 1. Podwyższyć kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 lat i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i osób znajdujących się w trudnych sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2209r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), w szczególności samotnych, w wieku podeszłym, chorych lub niepełnosprawnych do wysokości 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.). § 2. Określić warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku osobom i rodzinom, o których mowa a art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu wieloletniego programu ? Pomoc państwa w zakresie dożywiania? (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.), jeżeli dochód tych osób przekracza kryterium, o którym mowa w § 1według tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Przyznanie pomocy w zakresie dożywiania następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Id: OUJRW-XPZRA-DVQIE-ZQMCQ-BJQYS. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/309/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 października 2010 r. Tabela odpłatności za pomoc w formie posiłku wg dochodu osoby/ osób uprawnionych:

L.p Dochód na osobę w rodzinie w % ustalony w stosunku kryterium przyjętego w § 1 uchwały 1 2 3 4 5 6 201 % do 220 % 221 % - 240 % 241 % - 260 % 261 % - 280 % 281 % - 300 % powyżej 300 %

Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu posiłku 10% 20% 30% 40% 50% 100%

Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Marzec

Id: OUJRW-XPZRA-DVQIE-ZQMCQ-BJQYS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1979

  uchwała nr XIV/120/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 marca 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.107.178

  uchwała nr XXXVI/280/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 13 maja 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.196.302

  uchwała nr LVII/486/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.40

  uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.630

  uchwała nr LI/418/2009 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.268.443

  uchwała nr LVII/1003/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez miasto Dąbrowa Górnicza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.268.443

  uchwała nr LVII/999/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2011 dla gminy Dąbrowa Górnicza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.268.442

  uchwała nr XLIV/418/10 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 września 2010r. zmiany uchwały Nr XLIII/405/10 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2010 r. w przedmiocie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Bobrowniki oraz jej jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.268.442

  uchwała nr LXII/1418/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 października 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.268.442

  uchwała nr XXXVI/526/2010 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kwot pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym niespokrewnionym z dzieckiem i zawodowym niespokrewnionym z dzieckiem rodzinom zastępczym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.