Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.271.455

Tytuł:

uchwała nr BRM.0150/II/9/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr BRM.0150/XLIX/389/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-12-17
Organ wydający:Rada Miejska w Radlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 271 pozycja: 4559
Hasła:

UCHWAŁA NR BRM.0150/II/9/10 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr BRM.0150/XLIX/389/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 95 z 2010r., poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 17 z 2010r., poz. 95) Rada Miejska w Radlinie uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr BRM.0150/XLIX/389/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011r. § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,26 zł." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych i podanie jej treści w lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie mgr inż. Jacek Sobik

Id: XHNIB-ECKJB-RKJZV-NCBBP-ZFJGW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.281.474

  uchwała nr BRM.0150/XLIX/381/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.271.455

  uchwała nr BRM.0150/II/8/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr BRM.150/XLIX/390/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.225.385

  uchwała nr BRM.0007.00050.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.309

  uchwała nr BRM.0150/XL/319/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dróg gminnych i ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.11.183

  uchwała nr BRM.0150/XXXVIII/304/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie utraty mocy uchwały nadającej Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radlinie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.271.455

  uchwała nr BRM.0150/II/8/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr BRM.150/XLIX/390/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.271.455

  uchwała nr II/10/10 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Porąbka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.271.455

  uchwała nr II/9/10 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzoru formularza, w którym zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych obowiązujących na terenie gminy Porąbka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.271.455

  uchwała nr II/8/10 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLVI/343/10 Rady Gminy Porąbka z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów na rok 2011 dla podmiotów określonych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zwolnień niektórych nieruchomości od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.271.455

  uchwała nr 8/II/10 Rady Gminy Poczesna z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.