Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.277.466

Tytuł:

uchwała nr 19/II/10 Rady Miasta Żory z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-12-28
Organ wydający:Rada Miasta Żory
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 277 pozycja: 4664
Hasła:

UCHWAŁA NR 19/II/10 RADY MIASTA ŻORY z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) RADA MIASTA u c h w a l a: § 1. Określić wzory następujących formularzy: a) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, b) wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości DN ?1A, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, c) wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, § 2. Traci moc §1 pkt a, b i c Uchwały Rady Miasta Żory Nr 566/LII/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji o gruntach § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który poda jej treść do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta mgr Piotr Kosztyła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19/II/10 Rady Miasta Żory z dnia 9 grudnia 2010 r. Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 19/II/10 Rady Miasta Żory

Id: UQRBB-VSERX-XXAHL-SZTFZ-ABPFO. Podpisany

Strona 1

z dnia 9 grudnia 2010 r. Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 19/II/10 Rady Miasta Żory z dnia 9 grudnia 2010 r. Zalacznik3.pdf

Id: UQRBB-VSERX-XXAHL-SZTFZ-ABPFO. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3599

  uchwała nr XI/96/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2795

  uchwała nr X/84/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.1914

  uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.182

  uchwała nr XXXIV/241/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.226

  uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości zabytkowych

  Spółka Cywilna nabyła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej w celu wykorzystywania w działalności gospodarczej. Nieruchomość położona jest na (...)

 • Czy szkoła płaci podatek od nieruchomości?

  Jesteśmy zespołem szkół niepublicznych. Wynajęliśmy lokal od jednej z dzielnic Warszawy. Podobno szkoły są zwolnione z opłat na rzecz gminy (dzielnicy). Tymczasem (...)

 • Brak obowiązku składania deklaracji PIT i CIT

  W Urzędzie Skarbowym dowiedziałem się, iż nie ma potrzeby składania deklaracji CIT-2, PIT-5, PIT-4. Czy istnieje obowiązek składania deklaracji CIT-2, PIT-5, PIT-4 (...)

 • Prawo ochronne na wzór użytkowy

  W chwili obecnej uzykałem prawo ochronne na wzór użytkowy na okres od 1997 r. do 2007 r. Na podstawie tego wzoru produkuję wyroby i je sprzedaję. W jaki sposób przedłużyć (...)

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków trwałych

  Czy przy nabyciu wewnątrzwspółnotowym nowych maszyn i urządzeń będących środkami trwałymi naliczam VAT fakturą wewnętrzną i rozliczam jednocześnie podatek należny (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.277.466

  uchwała nr 18/II/10 Rady Miasta Żory z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 564/LII/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.277.466

  uchwała nr 582/LIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 28 października 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Żory inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.277.466

  uchwała nr XLIII/414/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.277.466

  uchwała nr XXXIII/346/2010 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Sośnicowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.277.465

  uchwała nr 738/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 października 2010r. w sprawie dokonania zmiany uchwały nr 695/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację zadań ujętych w ?Programie Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.