Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.478

Tytuł:

porozumienie nr 17/P/09 Zarządu Powiatu Kluczborskiego; Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie współpracy Powiatu Raciborskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych Powiatu Raciborskiego, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-24
Organ wydający:Zarząd Powiatu Kluczborskiego; Zarząd Powiatu Raciborskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 32 pozycja: 478
Hasła:

POROZUMIENIE NR 17/P/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie współpracy Powiatu Raciborskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie  dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych  w zasadniczych szkołach zawodowych Powiatu Raciborskiego, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia  Zawodowego w Kluczborku. zawarte w dniu 23.12.2009r. pomiędzy Powiatem Kluczborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Starosta ? Piotr Pośpiech, 2. Wicestarosta ? Mieczysław Czapliński a Powiatem Raciborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1.Starosta ? Adam Hajduk, 2. Wicestarosta ? Andrzej Chroboczek § 1. Powiat Raciborski wyraża zgodę  na współpracę w zakresie dokształcania młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych Powiatu Raciborskiego w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, zwanym dalej WODiDZ na poniższych zasadach. § 2. Do zadań WODiDZ należy: 1) gromadzenie i upowszechnianie informacji o zakresie dokształcania młodocianych, które jest prowadzone przez ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego w województwie opolskim, 2) analizowanie potrzeb w zakresie dokształcania młodocianych, 3) organizacja i koordynacja kształcenia młodocianych z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych na terenie województwa opolskiego i innych województw,  4) opracowywanie, na podstawie zgłoszeń  złożonych przez szkoły, harmonogramów turnusów danego zawodu lub zawodów pokrewnych, przy uwzględnieniu terminów i miejsca realizacji turnusów,  5) opracowywanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, planów nauczania dla potrzeb ośrodków dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego,  6) prowadzenie pełnej obsługi dokumentacyjnej dokształcania zawodowego młodocianych,

Strona 1 / 3 7) organizowanie w roku szkolnym opolskiej wojewódzkiej narady koordynacyjnej dyrektorów szkół zawodowych, prowadzących nauczanie w oddziałach wielozawodowych oraz dyrektorów ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

8) organizowanie lub udział  w krajowej naradzie koordynacyjnej dotyczącej dokształcania zawodowego młodocianych.

zawodowych na terenie województwa opolskiego i innych województw,  4) opracowywanie, na podstawie zgłoszeń  złożonych przez szkoły, harmonogramów turnusów danego zawodu lub zawodów pokrewnych, przy uwzględnieniu terminów i miejsca realizacji turnusów,  5) opracowywanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, planów nauczania dla potrzeb ośrodków dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego,  6) prowadzenie pełnej obsługi dokumentacyjnej dokształcania zawodowego młodocianych, 7) organizowanie w roku szkolnym opolskiej wojewódzkiej narady koordynacyjnej dyrektorów szkół zawodowych, prowadzących nauczanie w oddziałach wielozawodowych oraz dyrektorów ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,  8) organizowanie lub udział  w krajowej naradzie koordynacyjnej dotyczącej dokształcania zawodowego młodocianych. § 3. Do zadań  Powiatu Raciborskiego, za pośrednictwem Zespołu Szkół  Zawodowych w Raciborzu należy: 1) zgłoszenie liczby uczniów ? młodocianych pracowników klas drugich i trzecich objętych dokształcaniem zawodowym do 28 lutego danego rok, zaś  klas pierwszych do 20 sierpnia danego roku do WODiDZ w Kluczborku,  2) przesłanie na adres WODiDZ imiennego wykazu uczniów na dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnusu, potwierdzonego przez dyrektora i głównego księgowego szkoły macierzystej ucznia, 3) terminowe kierowanie uczniów na turnusy do na podstawie terminarza turnusów dokształcających opracowanego przez WODiDZ. § 4. Ustala się następujące warunki finansowania zadań WODiDZ: 1) odpłatnoś ć  za udział  młodocianego w turnusie dokształcającym w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, wynosi 300,00zł  2) Powiat Raciborski przekaże Powiatowi Kluczborskiemu dotację  celową  na podstawie przekazanej przez WODiDZ imiennej listy młodocianych biorących udział  w turnusie dokształcającym, na rachunek bankowy Powiatu Kluczborskiego nr 88 8876 0009 0036 4161 2000 0001. § 5. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2009/2010. § 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają  zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. § 7. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 8. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Strona 2 / 3

§ 9. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i dwa w celu publikacji w Dziennikach Urzędowych. § 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą  obowiązującą  od 1 września 2009r. W imieniu Powiatu Raciborskiego W imieniu Powiatu Kluczborskiego  

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają  zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. § 7. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 8. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 9. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i dwa w celu publikacji w Dziennikach Urzędowych. § 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą  obowiązującą  od 1 września 2009r. W imieniu Powiatu Raciborskiego W imieniu Powiatu Kluczborskiego  

Starosta Raciborski Adam Hajduk

Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech

Wicestarosta Andrzej Chroboczek  

Wicestarosta Mieczysław Czapliński

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. do porozumienia Nr 2/2006 w sprawie współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw zawartego w dniu 6 listopada 2006 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 5 grudnia 2008 r. do porozumienia Nr 8/2006 w sprawie współpracy Powiatu Nowotomyskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw zawartego w dniu 20 grudnia 2006 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks nr 2 Starosty Kluczborskiego z dnia 26 października 2009r. do porozumienia Nr 2/2006 w sprawie współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw zawartego w dniu 6 listopada 2006 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 2 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 5 kwietnia 2011 r. do Porozumienia Nr 8/2006 w sprawie współpracy Powiatu Nowotomyskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych prowadzonych przez koordynatora wojewódzkiego - Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 12 grudnia 2008 r. do porozumienia Nr 2/2008 w sprawie współpracy Miasta Żory z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Żorach, prowadzonego jako usługa edukacyjna przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku zawartego w dniu 17 kwietnia 2008 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.477

  porozumienie Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Katowice, a będącego mieszkańcem Gminy Miejskiej Łaziska Górne

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.476

  porozumienie Prezydenta Miasta Żory; Wojewody Śląskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wydanie paszportów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.475

  porozumienie nr 18/P/09 Zarządu Powiatu Kluczborskiego; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonych przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.474

  aneks Wójta Gminy Jejkowice; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 21 grudnia 2009r. do Porozumienia z dnia 27 października 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.473

  porozumienie nr 581/2009 Wójta Gminy Jasienica; Zarządu Powiatu Bielskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie przekazania Gminie Jasienica do realizacji zadanie dotyczące budowy prawostronnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 4419S Świętoszówka - Łazy - "Łaziańska" w sołectwie Świętoszówka i Jasienica

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.