Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.508

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/332/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-26
Organ wydający:Rady Miasta w Myszkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 34 pozycja: 508
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXVII/332/09 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli  prawidłowości ich wykorzystania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr  256, poz. 2572 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Myszków dla prowadzonych  na terenie Gminy niepublicznych przedszkoli, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania. § 2.  1. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę  Myszków w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Myszków.  2. Za wydatki bieżące, określone w ust 1, należy rozumieć wydatki bieżące ponoszone przez przedszkola publiczne Gminy Myszków bez nakładów inwestycyjnych.  § 3.  1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole na okres 1 roku  budżetowego. 2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Burmistrza Miasta Myszkowa, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, który powinien zawierać: 1) nazwę i adres organu prowadzącego, 2) nazwę i adres przedszkola, 3) status prawny, 4) NIP, REGON 5) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 6) planowaną liczbę uczniów (dzieci) w roku, którego dotyczy wniosek o dotację, w tym planowaną liczbę uczniów  niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności stwierdzonych orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, 7) nazwę banku i numer rachunku bankowego. 3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. § 4.  1. Do 5 dnia każdego miesiąca osoba prowadząca przedszkole niepubliczne przekazuje Burmistrzowi Miasta Myszkowa informację o planowanej ( nie większej niż podana we wniosku o przyznanie dotacji ) liczbie dzieci  uczęszczających do przedszkola. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku określa załącznik Nr 2 do  uchwały. 2. Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach. Przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc 1 / 7 ID: YVBFP-ZJOYO-MTVFU-XDDHI-JMTIR. Podpisany. Strona następuje nie później niż do dnia 25 danego miesiąca, po złożeniu w Urzędzie Miasta informacji o faktycznej liczbie  uczniów oraz z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 1.  3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola wskazany we wniosku o udzielenie dotacji. 

uczęszczających do przedszkola. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku określa załącznik Nr 2 do  uchwały. 2. Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach. Przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje nie później niż do dnia 25 danego miesiąca, po złożeniu w Urzędzie Miasta informacji o faktycznej liczbie  uczniów oraz z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 1.  3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola wskazany we wniosku o udzielenie dotacji.  4. Ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty wykazane w rozliczeniu miesięcznym będą korygowane przy przekazaniu kolejnej raty dotacji. 5. Wstrzymanie wypłaty dotacji na dany miesiąc może nastąpić w przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust 1 lub uzyskaniu informacji o ustaniu prawa do dotacji. Złożenie zaległego wniosku jest podstawą do przekazania niewypłaconej raty dotacji. § 5. Utrata prawa do dotacji następuje w przypadku:  1) zaprzestania prowadzenia działalności przez przedszkole 2) wykreślenia przedszkola z ewidencji z przyczyn określonych w art. 83. ustawy o systemie oświaty. § 6.  1. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały. 2. Sporządzone roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 podlega przekazaniu do Urzędu Miasta w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku. 3. Rozliczenia dotacji osoba prowadząca niepubliczne przedszkole dokonuje na podstawie faktycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkola. Liczba ta nie może przekraczać planowanej liczby uczniów podanej we  wniosku o przyznanie dotacji.  4. W ramach rozliczenia, o którym mowa w ust.1 w terminie do dnia 31 marca, dotowanemu przekazuje się  wyrównanie dotacji należnej za rok poprzedni, w przypadku przekazania zaliczkowo dotacji niższej niż należna za dany rok. § 7. Faktyczną liczbę dzieci w przedszkolu ustala się na podstawie ewidencji dzieci, uwzględniając następujące zasady: 1) faktyczną liczbę dzieci w danym miesiącu, osoba prowadząca przedszkole ustala jako średnią liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w tym miesiącu. Ustalając średnią liczbę dzieci z danego miesiąca sumuje się  dzienne stany dzieci i dzieli się przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu. 2) W okresie od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym do dnia rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego przyjmuje się średnią liczbę uczniów obliczoną z okresu od stycznia do czerwca  § 8. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia: 1) przekazania z budżetu Miasta Myszkowa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji. § 9.  1. Nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta Myszkowa przeprowadzi kontrolę niepublicznego przedszkola w zakresie ustawowego obowiązku przeznaczenia dotacji z budżetu miasta wyłącznie na pokrycie bieżących wydatków przedszkola niepublicznego.  2. Z kontroli przeprowadzonej w zakresie o jakim wyżej mowa osoba kontrolująca sporządza protokół ( wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały ), którego jeden egzemplarz otrzymuje osoba prowadząca niepubliczne przedszkole. ID: YVBFP-ZJOYO-MTVFU-XDDHI-JMTIR. Podpisany. Strona 2 3. Burmistrz Miasta Myszkowa o terminie planowanej kontroli zawiadamiania osobę prowadzącą przedszkole / 7 z siedmiodniowym wyprzedzeniem.  § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszków 

2. Z kontroli przeprowadzonej w zakresie o jakim wyżej mowa osoba kontrolująca sporządza protokół ( wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały ), którego jeden egzemplarz otrzymuje osoba prowadząca niepubliczne przedszkole. 3. Burmistrz Miasta Myszkowa o terminie planowanej kontroli zawiadamiania osobę prowadzącą przedszkole z siedmiodniowym wyprzedzeniem.  § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszków  § 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MYSZKÓW NA PROWADZENIE  NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK .

.............. 1) Nazwa i adres przedszkola oraz organu prowadzącego: ??????????????????????????????????  ??????????????????????????????????  2) Numer i data wpisu przedszkola do ewidencji placówek niepublicznych:  ??????????????????????????????????  ??????????????????????????????????  3) Planowana liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia wynosi  ogółem???????????????????????... 4) 4. Planowana liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie od 1 września do 31 grudnia wynosi ogółem ?????????????????????? w tym z Gminy Myszków  ???????????????????????.w tym dzieci niepełnosprawnych ????????????????????. 5) Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: ??????????????????????????????????  ??????????????????????????????????  6) Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie dzieci oraz  wysokości otrzymanych dotacji i ich wykorzystaniu. 

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego

ID: YVBFP-ZJOYO-MTVFU-XDDHI-JMTIR. Podpisany. Strona 3 / 7

 

Śląskiego Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MYSZKÓW NA PROWADZENIE  NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK ............... 1) Nazwa i adres przedszkola oraz organu prowadzącego: ??????????????????????????????????  ??????????????????????????????????  2) Numer i data wpisu przedszkola do ewidencji placówek niepublicznych:  ??????????????????????????????????  ??????????????????????????????????  3) Planowana liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia wynosi  ogółem???????????????????????... 4) 4. Planowana liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie od 1 września do 31 grudnia wynosi ogółem ?????????????????????? w tym z Gminy Myszków  ???????????????????????.w tym dzieci niepełnosprawnych ????????????????????. 5) Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: ??????????????????????????????????  ??????????????????????????????????  6) Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie dzieci oraz  wysokości otrzymanych dotacji i ich wykorzystaniu. 

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA MIESIĄC ................................ W ROKU ................. 

ID: YVBFP-ZJOYO-MTVFU-XDDHI-JMTIR. Podpisany. Strona 4 / 7

1) Nazwa niepublicznego przedszkola: ????????????????????????????????????... ????????????????????????????????????...

  Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA MIESIĄC ................................ W ROKU .................  1) Nazwa niepublicznego przedszkola: ????????????????????????????????????... ????????????????????????????????????... 2) Liczba dzieci w miesiącu ???????????? roku ?????? wynosić będzie ?????????? w tym z Gminy Myszków??????????.. w tym dzieci niepełnosprawnych ????????????????????????.

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. ROZLICZENIE DOTACJI UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY MYSZKÓW W KWOCIE ........................ ZA ROK ..................... 1) Nazwa przedszkola niepublicznego: ?????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????. 2) Liczba dzieci zapisanych do przedszkola niepublicznego, w poszczególnych miesiącach: Miesiąc Liczba zapisanych dzieci ogółem Razem w tym z gminy Myszków w tym dzieci niepełnosprawne Uwagi Strona 5 / 7

3) Wydatki poniesione przez jednostkę ogółem ??????????? w tym: Osobowe  ID: YVBFP-ZJOYO-MTVFU-XDDHI-JMTIR. Podpisany. ???????????????. Rzeczowe ??????????????? 

  Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. ROZLICZENIE DOTACJI UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY MYSZKÓW W KWOCIE ........................ ZA ROK ..................... 1) Nazwa przedszkola niepublicznego: ?????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????. 2) Liczba dzieci zapisanych do przedszkola niepublicznego, w poszczególnych miesiącach: Miesiąc Liczba zapisanych dzieci ogółem Razem w tym z gminy Myszków w tym dzieci niepełnosprawne Uwagi -

3) Wydatki poniesione przez jednostkę ogółem ??????????? w tym: Osobowe  ???????????????. Rzeczowe ??????????????? 

Podpis i pieczątka głównego  księgowego

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzacego   Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR ........... Z DNIA.................... Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI  W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU: ...................................................... W ZAKRESIE  PRZEZNACZENIA OTRZYMANEJ Z BUDŻETU MIASTA MYSZKOWA DOTACJI ZA OKRES6 / 7 ID: YVBFP-ZJOYO-MTVFU-XDDHI-JMTIR. Podpisany. Strona OD????.. DO ???????  1) Na podstawie wymienionych niżej faktur, rachunków i dokumentów ( wyliczenie 

  Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR ........... Z DNIA.................... Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI  W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU: ...................................................... W ZAKRESIE  PRZEZNACZENIA OTRZYMANEJ Z BUDŻETU MIASTA MYSZKOWA DOTACJI ZA OKRES OD????.. DO ???????  1) Na podstawie wymienionych niżej faktur, rachunków i dokumentów ( wyliczenie  ?????????????????????????????) stwierdzam, że dotacja w łącznej kwocie ??????????? została wykorzystana w całości ( w części) na pokrycie bieżących wydatków przedszkola  niepublicznego???????????????????????????????.. 2) Uwagi osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole ???????????????  ?????????????????????????????????????.. ????????????????????????????????????? 

Podpis osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole

Podpis osoby kontrolującej  

ID: YVBFP-ZJOYO-MTVFU-XDDHI-JMTIR. Podpisany.

Strona 7 / 7
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.1170

  uchwała nr XXXV/260/2010 Rady Gminy w Pysznicy z dnia 19 maja 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pysznica dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1173

  uchwała nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/242/09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2357

  uchwała nr L /399/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół o uprawnieniach publicznych, udzielanych z budżetu Gminy Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2356

  uchwała nr XLIX/383/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół o uprawnieniach publicznych, udzielanych z budżetu Gminy Sanok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.507

  uchwała nr XXXIX/297/2009 Rady Gminy Milówka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w tym segregowanych oraz usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.506

  uchwała nr XXXIX/295/2009 Rady Gminy Milówka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi Fajkówka w Kamesznicy do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.505

  uchwała nr XLI/813/2009 Rady Miasta Mikołów z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla Punktu Przedszkolnego prowadzonego w Mikołowie przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.504

  uchwała nr XXXV /317/10 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.503

  uchwała nr XXIV/166/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Kruszyna

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.