Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.509

Tytuł:

uchwała nr XLIX/390/09 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Ornontowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-26
Organ wydający:Rada Gminy Ornontowice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 34 pozycja: 509
Hasła:SPORT

UCHWAŁA NR XLIX/390/09 RADY GMINY ORNONTOWICE z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na  obszarze Gminy Ornontowice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy w Ornontowicach uchwala, co następuje: §   1 .  1. Postanawia się  wspierać  rozwój amatorskiego sportu kwalifikowanego poprzez współfinansowanie współzawodnictwa sportowego mieszkańców Gminy Ornontowice zrzeszonych w stowarzyszeniach kultury fizycznej, w tym klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie Gminy Ornontowice. 2. Wspieranie odbywa się poprzez pokrycie kosztów z następujących tytułów:  1) zatrudnienia instruktorów, trenerów, masażystów i lekarzy, 2) organizowania i przeprowadzania zawodów i meczy w Ornontowicach - opłaty sędziowskie, obsługa techniczna obiektu, 3) finansowania opłat startowych i innych kosztów związanych ze współzawodnictwem sportowym, 4) ubezpieczania zawodników i zapewniania odpowiedniej opieki medycznej, 5) pokrycia kosztów transportu na mecze, zawody i obozy sportowe, 6) udostępniania bazy sportowej niezbędnej do przeprowadzania treningów, 7) zakupu wody mineralnej, 8) zakupu sprzętu sportowego, 9) szkoleń instruktorskich i trenerskich, 10) wynajmu obiektów sportowych, 11) innych kosztów niezbędnych do rozwoju sportu kwalifikowanego. 3. Wysokoś ć   środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego określa Rada Gminy Ornontowice w budżecie na dany rok. 4. Wójt określa podział środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy w Ornontowicach.  § 2. 1. Wniosek o współfinansowanie współzawodnictwa sportowego mieszkańców Gminy Ornontowice mogą złożyć stowarzyszenia kultury fizycznej, w tym kluby sportowe mające siedzibę  i działające na terenie Gminy Ornontowice na wydatki wymienione w §1 pkt 2.  2. Wniosek powinien w szczególności zawierać: 1) dane ubiegając e g o s ię  o wsparcie przedsięwzięcia, w tym informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących możliwoś ć  jego realizacji, zakres działalności podmiotu, wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu, 2) zakres rzeczowy przedsięwzięcia (opis, charakterystyka, czas realizacji zadania), 3) termin i miejsce realizacji kontaktów z podmiotami lub zawodnikami wykonującymi przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego funkcjonującymi na obszarze innych samorządów,  4) kalkulację  przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym podanie oczekiwanej wielkośc i środków do wydania z budżetu Gminy. 3. Wójt pokrywa koszty wymienione w §1 pkt 2 poprzez bezpośrednie finansowanie z zaplanowanych na ten cel środków, według zasad określonych w §1 pkt 4.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice. 

ID: YTAIR-DXFZC-EKIQU-SZEQK-VDPVA. Podpisany. Strona 1 / 2

kwalifikowanego funkcjonującymi na obszarze innych samorządów,  4) kalkulację  przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym podanie oczekiwanej wielkośc i środków do wydania z budżetu Gminy. 3. Wójt pokrywa koszty wymienione w §1 pkt 2 poprzez bezpośrednie finansowanie z zaplanowanych na ten cel środków, według zasad określonych w §1 pkt 4.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Malczyk  

ID: YTAIR-DXFZC-EKIQU-SZEQK-VDPVA. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.117.186

  uchwała nr LIII/458/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale określającej warunki i tryb wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Ornontowice

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XXI/151/08 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na ternie Gminy Zabłudów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.70.69

  uchwała nr XXVII/144/09 Rady Miasta Sejny z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Miasto Sejny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.60.58

  uchwała nr XX/162/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2779

  uchwała nr XIX/167/2012 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 maja 2012r. uchylająca uchwalę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Wronki

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Asystent rodziny

  W gminie funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o asystencie rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu pracy asystenta z rodziną niezbędna jest (...)

 • Podatek dochodowy od stowarzyszeń

  Stowarzyszenie wystawiło fakturę VAT dla członka za usługi marketingowe, które nie były ujęte w statucie jako działalność statutowa. Natomiast dochód z wykonania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.508

  uchwała nr XXXVII/332/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.507

  uchwała nr XXXIX/297/2009 Rady Gminy Milówka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w tym segregowanych oraz usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.506

  uchwała nr XXXIX/295/2009 Rady Gminy Milówka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi Fajkówka w Kamesznicy do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.505

  uchwała nr XLI/813/2009 Rady Miasta Mikołów z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla Punktu Przedszkolnego prowadzonego w Mikołowie przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.504

  uchwała nr XXXV /317/10 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.