Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.513

Tytuł:

uchwała nr XLVII/408/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radzionków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-26
Organ wydający:Rada Miasta Radzionków
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 34 pozycja: 513
Hasła:MIENIE KOMUNALNE

UCHWAŁA NR XLVII/408/2009 RADY MIASTA RADZIONKÓW z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radzionków D z i ała jąc na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z art. 4 ust. 1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007r., Nr 68, poz. 449 ze zm.) Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje: § 1. Ustala się, że lokalem użytkowym jest każdy lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkaniowy. §   2 .  Przyjmuje się  z a s a dę, ż e p r z ył ączenie powierzchni lokalu użytkowego do powierzchni lokalu mieszkalnego jest niedopuszczalne. §   3 .  Burmistrz Miasta Radzionków w ogłoszeniu o przetargu może zastrzec sposób przeznaczenia oddawanego w najem lokalu, biorąc pod uwagę  zapotrzebowanie społeczne na określony rodzaj d z i ałalnoś ci gospodarczej w gminie bądź uwzględniając inne preferowane w gminie cele, przewidziane między innymi w realizowanych na jej terenie programach społecznych i gospodarczych.  §   4 .  Zasady i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na najem lokali użytkowych określa odrębny regulamin ustalony przez Burmistrza Miasta Radzionków w drodze zarządzenia. §   5 .  Najemca lokalu użytkowego, przed objęciem lokalu w posiadanie, jest zobowiązany wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 6-krotnego miesięcznego czynszu za dany lokal użytkowy. §   6 .  1. Dopuszcza się  m oż liwość pozyskiwania nowych lokali użytkowych w drodze adaptacji lokali mieszkalnych nie spełniających warunków technicznych na cele mieszkaniowe, określonych w przepisach odrębnych. 2 . D e c y z ję  o przeznaczeniu lokali wymienionych w ust. 1 do adaptacji na lokale użytkowe podejmuje Burmistrz Miasta Radzionków.  3 . P o s tępowanie o zmianę  sposobu uż ytkowania lokalu przeprowadza się w oparciu o odpowiednie przepisy. §   7 .  W y s o k oś ć  minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych ustala Burmistrz Miasta Radzionków odrębnym zarządzeniem. §   8 .  1. Najemca lokalu nie moż e bez pisemnej zgody Burmistrza Miasta Radzionków podnajmować lokalu użytkowego lub jego części osobom trzecim. 2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może zezwolić najemcy na podnajem części powierzchni użytkowej lokalu jednak nie więcej niż 50 % całkowitej powierzchni użytkowej tego lokalu. 3. W przypadkach okreś lonych w ust. 2 najemca zobowiązany jest prowadzić swoją działalność w pozostałej części lokalu. § 9. Niedopuszczalne są zamiany lokali użytkowych między najemcami. §   1 0 .  Zgodę  na przywrócenie prawa najmu lokalu najemcy, z którym umowa została rozwiązana z powodu zaległości czynszowych wyraża Burmistrz Miasta Radzionków, pod warunkiem jednorazowej ich spłaty lub zawarcia ugody w sprawie spłaty zaległości w ratach.  §   1 1 .  Burmistrz Miasta Radzionków moż e udzielić  ulgi w opłacie czynszowej za najem lokalu uż ytkowego, na zasadach okreś lonych w odrębnej uchwale w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należ n oś ci pienię żnych miasta i miejskich jednostek ID: CQASL-PDLFF-PQUFA-KPAFH-ZNUZT. Podpisany. Strona 1 / 2 organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ? Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych. §   1 2 .  Przyjmuje się  z a s a dę, że informacje na temat możliwości wynajmu danego lokalu użytkowego podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, Biuletynie Informacji Publicznej na s t r o n i e i n t e r n e t o w e j U r zędu Miasta www.radzionkow.pl. oraz na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie miasta. § 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

§   1 0 .  Zgodę  na przywrócenie prawa najmu lokalu najemcy, z którym umowa została rozwiązana z powodu zaległości czynszowych wyraża Burmistrz Miasta Radzionków, pod warunkiem jednorazowej ich spłaty lub zawarcia ugody w sprawie spłaty zaległości w ratach.  §   1 1 .  Burmistrz Miasta Radzionków moż e udzielić  ulgi w opłacie czynszowej za najem lokalu uż ytkowego, na zasadach okreś lonych w odrębnej uchwale w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należ n oś ci pienię żnych miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ? Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych. §   1 2 .  Przyjmuje się  z a s a dę, że informacje na temat możliwości wynajmu danego lokalu użytkowego podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, Biuletynie Informacji Publicznej na s t r o n i e i n t e r n e t o w e j U r zędu Miasta www.radzionkow.pl. oraz na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie miasta. § 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.  §   1 5 .  Uchwała wchodzi w ż ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ID: CQASL-PDLFF-PQUFA-KPAFH-ZNUZT. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.525

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/25/10 Wojewody Śląskiego z dnia 4 lutego 2010r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XLVII/408/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radzionków

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/5/12 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/67/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2610

  uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poświętne, którymi gospodaruje Wójt Gminy Poświętne.

 • DZ. URZ. 2011.372.3221

  uchwała nr X/105/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o zmianie Uchwały Nr XVII/228/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie stanowiących własność Gminy Chrzanów lub będących w jej posiadaniu oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu za ich najem ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 83, poz. 627.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.2026

  uchwała nr XXIX/302/09 Rady Gminy Orły z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, przekazywania w trwały zarząd, nieruchomości lub lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Orły

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.512

  uchwała nr 153/XXV/09 Rady Gminy Przyrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.511

  uchwała nr 152/XXV/09 Rady Gminy Przyrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 148/XXIV/09 Rady Gminy w Przyrowie z 4 listopada 2009r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.510

  uchwała nr XLIX/392/09 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ornontowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.509

  uchwała nr XLIX/390/09 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Ornontowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.508

  uchwała nr XXXVII/332/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.