Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.514

Tytuł:

uchwała nr 311/XLIII/2009 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 293/XLII/2009 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-26
Organ wydający:Rada Miasta i Gminy Szczekociny
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 34 pozycja: 514
Hasła:

UCHWAŁA NR 311/XLIII/2009 RADY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmiany UCHWAŁY Nr 293/XLII/2009 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 listopada 2009 roku  w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku  rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku  leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala:  § 1. W Uchwale Nr 293/XLII/2009 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 listopada 2009r w sprawie poboru  podatków i opłat w drodze inkasa dokonuje się niżej wymienionych zmian: § 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:Określa się  następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 podatków i opłat: 1) inkasentami podatków i opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 3 są sołtysi na terenie swojego sołectwa, t. j.: Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inkasenci Elżbieta Partyka Zygmunt Pawlusiński Henryk Miszczyk Zenon Molenda Ryszard Dors Wiesław Górski Grzezgorz Baran Andrzej Szymczyk Zdzisław Ptaszek Władysław Warzecha Harazińska Barbara Joanna Gomułka Barbara Błaszczyk Lech Dzienniak Tadeusz Majchrzak Henryk Ciszewski Marek Kania Aleksander Stępień Nazwa sołectwa Bonowice Brzostek Bógdał Chałupki Drużykowa Goleniowy Grabiec Gustawów-Małachów Ołudza Przyłęk Rędziny Rokitno Siedliska Starzyny Szyszki-Łąkietka Tęgobórz Wólka Ołudzka Wólka Starzyńska

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ID: WUVBK-AIGDI-SGGRK-HUGBQ-DXVXU. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.13.221

  uchwała nr 295/XLII/2009 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Szczekociny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.13.223

  uchwała nr 302/XLII/2009 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.301

  uchwała nr 93/IX/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 50/VII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 21.04.2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczekociny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.217.379

  uchwała nr 105/X/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1697

  uchwała nr 195/XVIII/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat będących własnością Gminy Szczekociny

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Rok obrachunkowy w spółce jawnej

  Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.513

  uchwała nr XLVII/408/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radzionków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.512

  uchwała nr 153/XXV/09 Rady Gminy Przyrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.511

  uchwała nr 152/XXV/09 Rady Gminy Przyrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 148/XXIV/09 Rady Gminy w Przyrowie z 4 listopada 2009r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.510

  uchwała nr XLIX/392/09 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ornontowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.509

  uchwała nr XLIX/390/09 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Ornontowice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.