Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.515

Tytuł:

uchwała nr XXVI/239/2009 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych (płynnych)

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-26
Organ wydający:Rada Gminy Węgierska Górka
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 34 pozycja: 515
Hasła:

UCHWAŁA NR XXVI/239/2009 RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie  odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych (płynnych) Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.) Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje: §   1 .  Ustala się  górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystośc i c i e kłych w następujących wysokościach: 1) odbiór odpadów komunalnych: 176,36 zł brutto za 1 m3 , 2) wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego: 77,53 zł  brutto za 1 m3 . § 2. 1. Górną  opłatę  za usługi, o których mowa w § 1 pkt 1 ustala się w wysokości: 130,09 zł  brutto za 1 m3 , jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny.  2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach co najmniej: 1) odpadów papierowych i kartonowych, 2) odpadów z tworzyw sztucznych, 3) odpadów metalowych, 4) odpadów ze szkła, 5) odpadów ulegających biodegradacji, 6) pozostałych odpadów. §   3 .  Sposób ustalania opła t z a u sługi określony jest w § 7 i § 8 Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości w Gminie Węgierska Górka.  § 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIV/119/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 6. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Leon Figura

ID: RTXJW-RFTKZ-FSLAY-CDTVS-XWGEE. Podpisany. Strona 1 / 2

mgr Leon Figura

ID: RTXJW-RFTKZ-FSLAY-CDTVS-XWGEE. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4848

  uchwała nr XXV/98/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2011.33.708

  uchwała nr V/86/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr IV/62/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/25/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Sawin z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1062

  uchwała nr XXVI/114/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.514

  uchwała nr 311/XLIII/2009 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 293/XLII/2009 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.513

  uchwała nr XLVII/408/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radzionków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.512

  uchwała nr 153/XXV/09 Rady Gminy Przyrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.511

  uchwała nr 152/XXV/09 Rady Gminy Przyrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 148/XXIV/09 Rady Gminy w Przyrowie z 4 listopada 2009r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.510

  uchwała nr XLIX/392/09 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ornontowicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.