Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.516

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/303/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-26
Organ wydający:Rada Gminy Wręczyca Wielka
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 34 pozycja: 516
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXIII/303/09 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004  r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala: § 1. Podmioty posiadające zezwolenie na założenie szkoły publicznej, zwane dalej podmiotami dotowanymi, otrzymują z budżetu gminy dotację na prowadzenie tych szkół, która  jest równa wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju  prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. § 2. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 udzielana jest na wniosek podmiotu dotowanego  złożony do Wójta Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się na dany rok budżetowy. § 3. 1. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać: 1) dane wnioskodawcy: nazwa, adres szkoły, nazwa i adres organu prowadzącego, 2) dane osoby reprezentującej szkołę lub jej pełnomocnika, 3) rachunek bankowy szkoły, na który ma być przekazywana dotacja, 4) określenie planowanej liczby uczniów w podziale na typ prowadzonej szkoły oraz w podziale na uczniów mieszkających na terenie Gminy Wręczyca Wielka i spoza Gminy  Wręczyca Wielka. 2. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 1 do uchwały. § 4. 1. Dotacja w poszczególnych miesiącach obliczana jest na każdego ucznia wykazanego w miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów składanej przez podmioty dotowane do 5 dnia każdego miesiąca. 2. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) liczba uczniów uprawnionych do dotacji  obejmuje stan wykazany w miesięcznej informacji w czerwcu  3. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy, a ostateczne rozliczenie  ID: AJSOM-JYQET-RWUZC-UKPAC-VSLMT. Podpisany. Strona 1 / 4 kwoty należnej na dany rok następuje w grudniu każdego roku. 4. Wzór informacji zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

2. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) liczba uczniów uprawnionych do dotacji  obejmuje stan wykazany w miesięcznej informacji w czerwcu  3. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy, a ostateczne rozliczenie  kwoty należnej na dany rok następuje w grudniu każdego roku. 4. Wzór informacji zawiera załącznik nr 2 do uchwały. § 5. 1. Organ dotujący powiadamia organ prowadzący o wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji obowiązującej w danym roku, po ustaleniu jej wysokości i zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.  2. Do czasu powiadomienia organu prowadzącego przez organ dotujący o nowej wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji obowiązującej w danym roku, obowiązują jednostkowe miesięczne stawki dotacji z roku poprzedniego.  3. Organ dotujący dokonuje nadpłaty lub potrącenia dotacji w danym roku budżetowym z tytułu różnicy pomiędzy jednostkową miesięczną stawką dotacji z roku poprzedniego,  a jednostkową miesięczną stawką dotacji ustaloną za rok bieżący. § 6. 1. Podmiot dotowany sporządza i przekazuje gminie rozliczenie półroczne i roczne  wykorzystania dotacji, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów w podziale na typ  prowadzonej szkoły oraz w podziale na uczniów z terenu Gminy Wręczyca Wielka i spoza  Gminy Wręczyca Wielka. 2. Rozliczenie półroczne organ prowadzący szkołę przekazuje Wójtowi Gminy w terminie  do 20 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku.  3. Rozliczenie roczne organ prowadzący szkołę przekazuje Wójtowi Gminy w terminie do  20 stycznia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego. 4. W przypadku, gdy szkoła lub placówka kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji.  5. Rozliczenie, o którym mowa w ust.2 powinno zawierać, oprócz informacji określonej w ust.1 sprawozdanie z poniesionych kosztów i wydatków bieżących w podziale na koszty  rodzajowe wg ewidencji księgowej prowadzonej przez szkołę. 6. Wzór rozliczenia zawiera załącznik nr 3 do uchwały. § 7. 1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji, a w szczególności w zakresie:  1) sposobu wykorzystania dotacji, 2) liczby i wykazu uczniów 2. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami.  3. W przypadku braku zwrotu dotacji kwotę dotacji należną w kolejnym miesiącu pomniejsza się o kwotę pobraną w nadmiernej wysokości w miesiącu poprzednim wraz z odsetkami.  4. Dotację wstrzymuje się w przypadku niedopełnienia warunków złożenia informacji miesięcznej o liczbie uczniów oraz rozliczeń o których mowa w § 6 albo w przypadku błędów 4 ID: AJSOM-JYQET-RWUZC-UKPAC-VSLMT. Podpisany. Strona 2 / lub braków stwierdzonych w informacji lub rozliczeniu, nieusuniętych w terminie 7 dni od daty  otrzymania wezwania do ich usunięcia.

z odsetkami.  4. Dotację wstrzymuje się w przypadku niedopełnienia warunków złożenia informacji miesięcznej o liczbie uczniów oraz rozliczeń o których mowa w § 6 albo w przypadku błędów  lub braków stwierdzonych w informacji lub rozliczeniu, nieusuniętych w terminie 7 dni od daty  otrzymania wezwania do ich usunięcia. § 8. Traci moc uchwała Nr 39/V/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca  2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na realizację  zadań oświatowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół  Katolickich w Bieżeniu, zmieniona uchwałą Nr 59/VII/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 października 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 39/V/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca 2001 roku szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na realizację zadań oświatowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieżeniu oraz uchwała Nr 48/V/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na realizację zadań oświatowych dla publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Kultury i Oświaty we Wsi Grodzisko, zmieniona uchwałą Nr 60/VII/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 października 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 48/V/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca 2001 roku szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na realizację zadań  oświatowych dla publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Kultury i Oświaty we Wsi Grodzisko § 9. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu Gminy ustalone niniejszą uchwałą ma zastosowanie do dotacji należnych od 2010 roku. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Marek Prubant   Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/303/09 Strona Rady Gminy Wręczyca 3 / 4 Wielka z dnia 29 grudnia 2009 r.

ID: AJSOM-JYQET-RWUZC-UKPAC-VSLMT. Podpisany.

do Uchwały Nr XXXIII/303/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2009 r. Zalacznik1.doc Wniosek o udzielenie dotacji  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/303/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2009 r. Zalacznik2.doc Informacja miesięczna Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/303/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2009 r. Zalacznik3.doc Rozliczenie półroczne/roczne

ID: AJSOM-JYQET-RWUZC-UKPAC-VSLMT. Podpisany.

Strona 4 / 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.30.548

  uchwała nr 21/III/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 276/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ze zmianą Uchwałą nr 305/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 września 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1699

  uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu powiatu dla publicznych szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.1641

  uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Jarocin z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół działających na terenie Gminy Jarocin, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1689

  uchwała nr XVII.111.2012 Rady Gminy Jarocin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół działających na terenie Gminy Jarocin, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.11.444

  uchwała nr 15/III/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.515

  uchwała nr XXVI/239/2009 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych (płynnych)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.514

  uchwała nr 311/XLIII/2009 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 293/XLII/2009 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.513

  uchwała nr XLVII/408/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radzionków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.512

  uchwała nr 153/XXV/09 Rady Gminy Przyrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.511

  uchwała nr 152/XXV/09 Rady Gminy Przyrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 148/XXIV/09 Rady Gminy w Przyrowie z 4 listopada 2009r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.