Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.517

Tytuł:

uchwała nr XLV/604/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-26
Organ wydający:Rada Miejska w Zawierciu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 34 pozycja: 517
Hasła:

UCHWAŁA NR XLV/604/09 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na rok 2010 Na podstawie art. 6, art. 18 ust.1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420), art. 174 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz.504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), na wniosek Prezydenta Miasta, po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej - Rada Miejska w Zawierciu - uchwala §   1 .  Zatwierdzić  roczną  stawkę  dotacji jednostkowej do 1 wozokilometra w lokalnych przewozach pasażerskich realizowanych na terenie miasta Zawiercie przez zakład budżetowy pn. ?Zakład Komunikacji Miejskiej? na rok 2010 w wysokości 2,51 zł według wyliczenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercia. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Marek Kozieł

Załącznik do Uchwały Nr XLV/604/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 grudnia 2009 r. - Ustalenie stawki dotacji jednostkowej do 1 wozokilometra w lokalnych przewozach pasażerskich realizowanych na terenie miasta Zawiercie przez zakład budżetowy pn. ?Zakład Komunikacji Miejskiej? na rok 2010 1) Koszty eksploatacji 6 513 601,- zł 2) Przychody z usług i inne przychody 3 695 601,- zł 3) Koszty do pokrycia dotacją z budżetu miasta 2 818 000,- zł - Jednostkowa stawka dotacji do 1 wozokilometra : 2 818 000 zł : 1 121 792 wkm = 2,51 zł / wkm / rok

ID: BBRXQ-DCSTW-ZWCOL-JFGIR-WFWFT. Podpisany.

Przewodniczący Rady Strona 1 / 2 Miejskiej mgr Marek Kozieł

Załącznik do Uchwały Nr XLV/604/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 grudnia 2009 r. - Ustalenie stawki dotacji jednostkowej do 1 wozokilometra w lokalnych przewozach pasażerskich realizowanych na terenie miasta Zawiercie przez zakład budżetowy pn. ?Zakład Komunikacji Miejskiej? na rok 2010 1) Koszty eksploatacji 6 513 601,- zł 2) Przychody z usług i inne przychody 3 695 601,- zł 3) Koszty do pokrycia dotacją z budżetu miasta 2 818 000,- zł - Jednostkowa stawka dotacji do 1 wozokilometra : 2 818 000 zł : 1 121 792 wkm = 2,51 zł / wkm / rok

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Marek Kozieł

ID: BBRXQ-DCSTW-ZWCOL-JFGIR-WFWFT. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.47.862

  uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4323

  uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie na 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.47.861

  uchwała nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.297

  uchwała nr XIX/175/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.296

  uchwała nr XIX/174/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązki straży miejskiej

  Witam, jestem ciekawy co wchodzi w zakres obowiązków straży miejskiej?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

  Zakład nasz jest zakładem budżetowym gminy, mamy zaległości w opłatach za dostawę mediów do mieszkań komunalnych i mieszkaniowych. Dostawca mediów grozi pozwem sądowym. (...)

 • Nieistniejące konto straży miejskiej

  Witam. Mam problem. Dostałem mandat od straży miejskiej. Niestety okazało się, że wskazane konto nie istnieje. Czy w związku z tym mogę zignorować ten mandat?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.516

  uchwała nr XXXIII/303/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.515

  uchwała nr XXVI/239/2009 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych (płynnych)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.514

  uchwała nr 311/XLIII/2009 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 293/XLII/2009 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.513

  uchwała nr XLVII/408/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radzionków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.512

  uchwała nr 153/XXV/09 Rady Gminy Przyrów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.