Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.520

Tytuł:

uchwała nr 465/XLIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Żory dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-26
Organ wydający:Rada Miasta Żory
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 34 pozycja: 520
Hasła:

Uchwała Nr 465/XLIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Żory dla przedszkoli, szkół  i placówek niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust.  4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami) RADA MIASTA u c h w a l a: § 1. Ilekroć w dalszej części uchwały będzie mowa o: 1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. Z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), 2) uczniu ? należy przez to rozumieć także wychowanka § 2. 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wzór miesięcznej informacji o liczbie uczniów w placówkach wymienionych w § 4 ust. 1 - 2 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wzór miesięcznej informacji o liczbie uczniów w placówkach wymienionych w § 4 ust. 3 - 6 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wzór wykazu uczniów spoza terenu Miasta Żory stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wzór rocznego rozliczenia dotacji stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. § 3. Z budżetu miasta udzielane są dotacje w wielkościach określonych w art. 90 ust. 2a-3a ustawy oraz w niniejszej uchwale dla następujących przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych:  1) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu  i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Żory; 2) dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych wymienionych w § 1 ust. 4 uchwały - na każdego ucznia w wysokości 50 % ustalonych w budżecie Miasta Żory wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia? w przypadku braku na terenie Miasta  Żory szkoły publicznej danego typu i rodzaju za podstawę ustalenia wysokości dotacji przyjmuje się kwotę  przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej  otrzymywanej przez Miasto Żory; 3) dla ośrodków niepublicznych, o których mowa w art. 2 pkt 5 umożliwiających realizację obowiązku, o którym  mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa  w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - na każdego wychowanka w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego  wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Żory; 4) dla niepublicznych przedszkoli - na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie miasta wydatków  ID:bieżących ponoszonych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory w przeliczeniu na  ZDMSV-XHZCZ-QVAYM-AVDGW-ZWTFT. Podpisany. Strona 1 / 10 jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na  niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej  otrzymywanej przez miasto w danym roku budżetowym;

4) dla niepublicznych przedszkoli - na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie miasta wydatków  bieżących ponoszonych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory w przeliczeniu na  jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na  niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej  otrzymywanej przez miasto w danym roku budżetowym; 5) dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie  art.14a ust. 7 ustawy ? na każdego ucznia w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory; 6) dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych poradni psychologicznopedagogicznych oraz niepublicznych ośrodków, o których mowa w pkt. 4, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ? na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, w wysokości takiej, jaką  przewidziano na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Żory w danym  roku budżetowym. § 4.  1) Stawki dotacji na każdego ucznia przedszkola, szkoły, placówki niepublicznej, corocznie ustala Prezydent Miasta  Żory. 2) Dotacji udziela Prezydent Miasta Żory. Dotacje wypłacane są z budżetu Miasta w miesięcznych ratach w terminie  do ostatniego dnia każdego miesiąca. 3) Warunkiem udzielania dotacji dla przedszkola, szkoły, placówki - jest przedłożenie przez organ prowadzący organowi dotującemu wniosku o udzielenie dotacji w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. § 5.  1) Podmiot dotowany składa informację do Prezydenta Miasta Żory za bieżący miesiąc do dnia 10 każdego miesiąca podając faktyczny stan uczniów na dzień 1 tego miesiąca. Informacje te stanowią podstawę do naliczenia miesięcznych kwot dotacji dla wymienionych w § 4 uprawnionych jednostek.  2) Brak informacji z ust. 1, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionego podmiotu w terminie  7 dni od złożenia informacji. 3) Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie na poczet dotacji udzielonej na miesiąc, w którym  przedkładana jest informacja. 4) Do momentu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego ?A? podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia  dotacji, przy ustalaniu wysokości kwoty dotacji uwzględnia się wysokość standardu finansowego ?A? podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji. 5) Podstawą do rozliczenia kwoty dotacji za cały rok jest przedłożenie sprawozdania rocznego do dnia 10 stycznia. 6) W ramach rozliczenia podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni. 7) Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany w terminie 7 dni od ustania prawa do otrzymywania dotacji do  złożenia informacji pisemnej do Prezydenta Miasta Żory.

ID: ZDMSV-XHZCZ-QVAYM-AVDGW-ZWTFT. Podpisany.

Strona 2 / 10

§ 6.  1) Organowi dotującemu przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej

7) Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany w terminie 7 dni od ustania prawa do otrzymywania dotacji do  złożenia informacji pisemnej do Prezydenta Miasta Żory. § 6.  1) Organowi dotującemu przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej przedszkolu, szkole, placówce niepublicznej z budżetu Miasta Żory. 2) Kontrolę w dotowanych przedszkolach, szkołach, placówkach przeprowadzają upoważnienie pracownicy Zespołu Audytu i Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Żory mając prawo wstępu do przedszkoli, szkół i placówek oraz  prawo do wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania. § 7. Dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej  wysokości podlega zwrotowi do budżetu dotującego wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości ustawowych w terminie 15 dni od wykonania zadania. Odsetki nalicza się od dnia przekazania dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub od stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji. § 8. Otrzymana dotacja może być przeznaczona wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola, szkoły, placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i wykorzystywana  wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola, szkoły, placówki, w tym w szczególności na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w szkole, przedszkolu, placówce niepublicznej.

 Do  wydatków tych nie zalicza się wydatków majątkowych. § 9. Ustalić, że dla szkół i placówek niepublicznych wymienionych w art. 90 ust. 3b ustawy dotacje z budżetu Miasta nie będą udzielane. § 10. Traci moc: Uchwała nr 150/XV/07 Rady Miasta Żory z dnia 29.11.2007 r. w sprawie przyjęcia trybu udzielania i rozliczania dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych Miasta Żory. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta mgr Piotr Kosztyła   Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 465/XLIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 7 stycznia 2010 r. (pieczęć szkoły) Wniosek o udzielenie dotacji dla przedszkola/szkoły/placówki niepublicznej  I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY  ID: ZDMSV-XHZCZ-QVAYM-AVDGW-ZWTFT. Podpisany. 1. Pełna nazwa i adres szkoły, przedszkola, placówki:  ................................................................................................................ ................................................................................................................

Strona 3 / 10

  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 465/XLIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 7 stycznia 2010 r. (pieczęć szkoły) Wniosek o udzielenie dotacji dla przedszkola/szkoły/placówki niepublicznej  I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY  1. Pełna nazwa i adres szkoły, przedszkola, placówki:  ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ 2. Pełna nazwa, adres organu prowadzącego, telefon ................................................................................................................ ................................................................................................................ 3. Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż w punkcie  2) ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ 4. Data wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych Miasta Żory: data wydania zaświadczenia: .............................................................. numer zaświadczenia o wpisie:  .............................................................. 5. Data wydania oraz numer decyzji o uprawnieniach szkoły publicznej: data wydania decyzji o uprawnieniach:  ................................................... numer zaświadczenia o wpisie: ..............................................................  6. Data rozpoczęcia działalności szkoły, przedszkola, placówki:  ................................................................................................................ 7. Regon ................................................................................................................ 8. Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego właściwego do przekazania dotacji: nazwa banku: ............................................................................................ numer rachunku: ........................................................................................ 9. Osoby uprawnione do podpisywania umów prawno - finansowych (dokumenty będące podstawą  upoważnienia w załączeniu ? KRS, upoważnienie) ................................................................................................................ ................................................................................................................ II. INFORMACJE O ZADANIU REALIZOWANYM W PLACÓWCE ..................................1)  1. Planowana miesięczna liczba uczniów w okresie styczeń - sierpień .......... w tym:  - uczniów niepełnosprawnych ............................................................... - uczniów objętych wczesnym wspomaganiem ........................................ 2. Planowana miesięczna liczba uczniów w okresie wrzesień - grudzień ...... w tym:  - uczniów niepełnosprawnych ................................................................ - uczniów objętych wczesnym wspomaganiem .........................................

ID: ZDMSV-XHZCZ-QVAYM-AVDGW-ZWTFT. Podpisany. ....................................................... .............................................................

(pieczątka organu

Strona 4 / 10

wnioskującego) (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 

- uczniów objętych wczesnym wspomaganiem ......................................... ....................................................... ............................................................. (pieczątka organu wnioskującego) (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 

Przewodniczący Rady Miasta mgr Piotr Kosztyła  

1)

Należy sporządzić informację o zadaniu dla każdego typu placówki oddzielnie (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, szkoła policealna/ponadgimnazjalna, przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego (np. punkt przedszkolny), OREW)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 465/XLIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 7 stycznia 2010 r. (pieczęć szkoły/placówki)  Informacja o liczbie uczniów objętych obowiązkiem szkolnym lub nauki za miesiąc .........................r.1)  Pełna nazwa placówki ..................................................................................................................  Imię nazwisko, numer tel. osoby sporządzającej informację ...................................................... ...................................................................................................................................................... Rodzaj szkoły dla młodzieży dla dorosłych stacjonarna zaoczna Typ placówki...........................................................................2) 

Klasa I II III IV Ogółem Liczba uczniów

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, za podawanie nieprawdy potwierdzam  zgodność danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym ................................................... podpis osoby sporządzającej informację 

ID: ZDMSV-XHZCZ-QVAYM-AVDGW-ZWTFT. Podpisany.

................................................ miejscowość, data

Strona 5 / 10

forma wychowania przedszkolnego (np. punkt przedszkolny), OREW)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 465/XLIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 7 stycznia 2010 r. (pieczęć szkoły/placówki)  Informacja o liczbie uczniów objętych obowiązkiem szkolnym lub nauki za miesiąc .........................r.1)  Pełna nazwa placówki ..................................................................................................................  Imię nazwisko, numer tel. osoby sporządzającej informację ...................................................... ...................................................................................................................................................... Rodzaj szkoły dla młodzieży dla dorosłych stacjonarna zaoczna Typ placówki...........................................................................2) 

Klasa I II III IV Ogółem Liczba uczniów

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, za podawanie nieprawdy potwierdzam  zgodność danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym ................................................... podpis osoby sporządzającej informację  ................................................ miejscowość, data

Przewodniczący Rady Miasta mgr Piotr Kosztyła  

1) 2)

informację należy sporządzić dla każdego typu placówki oddzielnie  szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, uzupełniające technikum, szkoła policealna

ID: ZDMSV-XHZCZ-QVAYM-AVDGW-ZWTFT. Podpisany.

Załącznik nr 3 Strona do Uchwały Nr 465/XLIII/106 / 10 Rady Miasta Żory z dnia 7 stycznia 2010 r.

liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, uzupełniające technikum, szkoła policealna

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 465/XLIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 7 stycznia 2010 r. pieczęć szkoły/placówki  Informacja o liczbie uczniów/wychowanków za miesiąc .............................r. wg roczników  Pełna nazwa placówki ..................................................................................................................  Imię nazwisko, numer tel. osoby sporządzającej informację ...................................................... Typ placówki .........................................1) 

Rok urodzenia ... 2007 2006 2005 2004 ... M OGÓŁE Liczba uczniów/wychowanków

Załącznik: Informacja o uczniach2) 

tak nie nie dotyczy

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, za podawanie nieprawdy potwierdzam  zgodność danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym ................................................... podpis osoby sporządzającej informację  ................................................ miejscowość, data

Przewodniczący Rady Miasta mgr Piotr Kosztyła  

1) 2)

przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego (np. punkt przedszkolny), OREW dotyczy wyłącznie niepublicznych przedszkoli

Strona 7 / 10 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 465/XLIII/10 Rady Miasta Żory

ID: ZDMSV-XHZCZ-QVAYM-AVDGW-ZWTFT. Podpisany.

dotyczy wyłącznie niepublicznych przedszkoli

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 465/XLIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 7 stycznia 2010 r. (pieczęć szkoły/placówki)  Informacja o uczniach spoza terenu miasta Żory w miesiącu ..................................r. Pełna nazwa placówki ..................................................................................................................  Imię nazwisko, numer tel. osoby sporządzającej informację ......................................................

Lp. 1 2 3 ... Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

Sporządził: ................................................... podpis ................................................ miejscowość, data

Przewodniczący Rady Miasta mgr Piotr Kosztyła   Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 465/XLIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 7 stycznia 2010 r. (pieczęć szkoły/placówki)  Rozliczenie otrzymanych środków dotacji w roku ....................r.  Pełna nazwa placówki ..................................................................................................................  Typ placówki/ek...........................................................................1)  Imię nazwisko, numer tel. osoby sporządzającej informację  ..................................................................................................... .................................................................................................... Dane finansowe zgodne ze stanem księgowym:

Okres rozliczeniowy Faktyczna il. Kwota dotacji Wydatki ogółem Wynagrodzenia Kwota dotacji wykorzystanej w tym

Strona 8 / 10

uczniów/wychowanków otrzymanej w miesiącu:

ID: ZDMSV-XHZCZ-QVAYM-AVDGW-ZWTFT. Podpisany.

Wydatki na

Zakup pomocy Inne (jakie...)

osobowe i pochodne  utrzymanie bazy naukowych od wynagrodzeń lokalowej, i sprzętu

  Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 465/XLIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 7 stycznia 2010 r. (pieczęć szkoły/placówki)  Rozliczenie otrzymanych środków dotacji w roku ....................r.  Pełna nazwa placówki ..................................................................................................................  Typ placówki/ek...........................................................................1)  Imię nazwisko, numer tel. osoby sporządzającej informację  ..................................................................................................... .................................................................................................... Dane finansowe zgodne ze stanem księgowym:

Okres rozliczeniowy Faktyczna il. Kwota dotacji Wydatki ogółem Wynagrodzenia Kwota dotacji wykorzystanej w tym Wydatki na Zakup pomocy Inne (jakie...)

uczniów/wychowanków otrzymanej w miesiącu:

osobowe i pochodne  utrzymanie bazy naukowych od wynagrodzeń lokalowej, media, czynsz I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII M OGÓŁE i sprzętu szkolnego

Kwota dotacji niewykorzystanej w roku budżetowym .............. .......................................................... podpis osoby sporządzającej Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji (art. 82 Kodeksu Karnego Skarbowego) poświadczam aktualność prawa placówki do otrzymywania dotacji i prawdziwość przedstawianych danych ................................................... pieczęć i podpis osoby reprezentującej organ prowadzący ................................................ miejscowość, ID: ZDMSV-XHZCZ-QVAYM-AVDGW-ZWTFT. Podpisany. Uwagi: termin składania 10 stycznia data

Strona 9 / 10

................................................... pieczęć i podpis osoby reprezentującej organ prowadzący ................................................ miejscowość, data Uwagi: termin składania 10 stycznia

Przewodniczący Rady Miasta mgr Piotr Kosztyła  

1)

przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego (np. punkt przedszkolny), OREW, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, uzupełniające technikum, szkoła policealna

ID: ZDMSV-XHZCZ-QVAYM-AVDGW-ZWTFT. Podpisany.

Strona 10 / 10
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  uchwała nr 558/LI/10 Rady Miasta Żory z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 475/XLIV/10 Rady Miasta Żory z dnia 11 lutego 2010 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Żory dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.28

  uchwała nr 665/XLV/2009 Rady Miasta Rybnik z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

  uchwała nr L/289/2010 Rady Miasta Ostróda z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ostróda przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.378

  uchwała nr LV/420/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Łomianki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych , przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XXIII/184/12 Rady Gminy Unisław z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Unisław

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

  Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego

  Jestem na zwolnieniu lekarskim, na druku zaznaczone jest, że chory może chodzić - zwolnienie od lekarza pierwszego kontaktu - zwolnienie od psychiatry. Kto może skontrolować (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.519

  uchwała nr 459/XLII/09 Rady Miasta Żory z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr 412/XL/09 Rady Miasta Żory z dnia 29.10.2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.518

  uchwała nr XLV/605/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.517

  uchwała nr XLV/604/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.516

  uchwała nr XXXIII/303/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.515

  uchwała nr XXVI/239/2009 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych (płynnych)

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.