Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.42.640

Tytuł:

uchwała nr 741/LV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-11
Organ wydający:Rada Miejska w Sosnowcu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 42 pozycja: 640
Hasła:

UCHWAŁA NR 741/LV/10 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i niepublicznych  innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z późn. zm. ), art. 92 ust. 1 pkt 1 i i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. oraz o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ) w związku z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) - Rada Miejska w Sosnowcu uchwala § 1. Określić tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół  publicznych i szkół  niepublicznych o uprawnieniach szkół  publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne funkcjonujących na terenie miasta Sosnowca , a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, stanowiący załącznik do niniejszej chwały. §   2 .  Traci moc uchwała Nr 511/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół  o uprawnieniach szkół  publicznych oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.  § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu Daniel Miklasiński

Załącznik do Uchwały Nr 741/LV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2010 r. Zalacznik1.pdf TRYB UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, DLA  PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ SZKÓŁ PUBLICZNYCH I SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, A TAKŻE TRYB I ZAKRES KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA

ID: XRHXI-YISDD-WXCYJ-AJWVB-NUZVR. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

  uchwała nr L/289/2010 Rady Miasta Ostróda z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ostróda przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1723

  uchwała nr XXX/180/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasło dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Jasło oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.378

  uchwała nr LV/420/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Łomianki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych , przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1222

  uchwała nr III/23/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2059

  uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.42.639

  uchwała nr Nr XLI/261/10 Rady Miasta Poręba z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/247/09 Rady Miasta Poręba z dnia 01grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.42.638

  uchwała nr XXXVI/272/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Porąbka oraz na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami czy działalnością związaną z prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.42.637

  uchwała nr XL/560/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Orkiestra Kameralna ?Archetti?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.42.636

  uchwała nr XL/557/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Orkiestra Rozrywkowa ?eM Band?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.42.635

  uchwała nr XXXVI/336/10 Rady Gminy Godów z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.