Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.43.656

Tytuł:

uchwała nr LI/371/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 8 lutego 2010r. zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą ?Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-12
Organ wydający:Rada Miejska w Ogrodzieńcu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 43 pozycja: 656
Hasła:

UCHWAŁA NR LI/371/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU z dnia 8 lutego 2010 r.

zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą ?Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu? Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku ,poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14, art. 15, art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr L/360/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą ?Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu? w załączniku do uchwały dodaje się punkty 6 i  7 w § 7 o następującym brzmieniu: 6) wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 7) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi. § 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr L/360/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu  samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą ?Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu? nie ulegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej GRZEGORZ WAŁEK  

ID: ORIJZ-ODERI-DYMXL-RJOUI-BDBVH. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.30.429

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/18/10 Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 2010r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XLVIII/349/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.64.1057

  uchwała nr Nr LII/381/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 10 marca 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta i Gminy Ogrodzieniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.228.329

  uchwała nr LVI/407/2010 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą ?Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.569

  uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ogrodzieńcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.992

  uchwała nr XVI/135/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Ogrodzieńcu

porady prawne online

Porady prawne

 • Zakres działalności zakładu budżetowego gminy

  Zakres prowadzonej działalności zakładu obejmuje zadania określone w art. 14 ustawy o finansach publicznych oraz inne. Czy należy zlikwidować zakład budżetowy, jeżeli (...)

 • Sposób przekształcenia zakładu budżetowego

  Jesteśmy zakładem budżetowym gminy, jako Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i prowadzimy wspólnoty mieszkaniowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 30.06.06r. zakład (...)

 • Podatek VAT w zakładach budżetowych

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji został utworzony przez Radę Miejską w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład posiada Statut, w którym są określone szczegółowe (...)

 • Zdolność sądowa jednostek komunalnych

  Sprawa toczy się w Sądzie Cywilnym. Sąd wzywa powoda do usunięcia braku formalnego, a dokładnie do wykazania zdolności sądowej pozwanych: 1) Komunalnego Zakładu (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.43.655

  uchwała nr 461/XLVII/2010 Rady Gminy Koszęcin z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy drogom w miejscowości Piłka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.43.654

  uchwała nr XLIV/655/10 Rady Miasta Knurów z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr III/17/88 Miejskiej Rady Narodowej w Knurowie z dnia 26 października 1988 r. w sprawie nadania nazw ulic oraz uchwały nr V/32/90 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 11 września 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic i osiedli w Knurowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.43.653

  uchwała nr XXXVII/303/09 Rady Gminy Goleszów z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Nr XLI/347/02 z dnia 27 sierpnia 2002 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.43.652

  uchwała nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Goleszów z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Nr XXVII/249/05 z dnia 25 stycznia 2005 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.42.651

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/28/10 z dnia 2 marca 2010r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XLVIII/351/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.