Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.703

Tytuł:

uchwała nr XXXV/243/09 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-03-17
Organ wydający:Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 46 pozycja: 703
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXV/243/09 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie  uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167,  poz. 1399 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Uzdrowiskowej, Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala, co następuje: § 1. Dla Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój w województwie Śląskim, ustanawia się Statut Uzdrowiska, obowiązujący na obszarze Gminy Goczałkowice-Zdrój w jej granicach administracyjnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XLVI/278/2006 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 28 marca 2006 r.  w sprawie uchwalenia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Marzec   Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/243/09 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 grudnia 2009 r. Zalacznik1.docx Załącznik do Uchwały Nr XXXV/243/09 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/243/09 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 grudnia 2009 r. Zalacznik4.pdf

ID: AYZZS-CLZZI-RIKKZ-ZEJWD-PSBGG. Podpisany. Strona 1 / 2

Załącznik 4 do Statutu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój

z dnia 22 grudnia 2009 r. Zalacznik4.pdf Załącznik 4 do Statutu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/243/09 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 grudnia 2009 r. Zalacznik5.pdf Załącznik 5 do Statutu Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój

ID: AYZZS-CLZZI-RIKKZ-ZEJWD-PSBGG. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1651

  uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Uzdrowiska Horyniec-Zdrój.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.1946

  uchwała nr XXX/197/09 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 14 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu uzdrowiska Horyniec-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1431

  uchwała nr XXIX/242/09 Rady Gminy Iwonicz -Zdrój z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.684

  uchwała nr XXVI/243/09 z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2511

  uchwała nr XVI/163/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.702

  uchwała nr XXXVII/350/09 Rady Miasta I Gminy Czechowice-Dziedzice z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.701

  uchwała nr LII/1192/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ustalania opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bielsko ? Biała

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.700

  uchwała nr LII/1189/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.45.699

  ogłoszenie Burmistrza Toszka z dnia 18 lutego 2010r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze Miasta ? Gminy Toszek

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.45.698

  ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18 lutego 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Kłomnice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.