Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.74.1217

Tytuł:

aneks Burmistrza Miasta Rydułtowy; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do Porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-04-28
Organ wydający:Burmistrz Miasta Rydułtowy; Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 74 pozycja: 1217
Hasła:

ANEKS do porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie powierzenia przez Powiat  Wodzisławski Miastu Rydułtowy prowadzenia Państwowego Ogniska Plastycznego w Rydułtowach przy ul. Mickiewicza 21, a także Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach przy ul. Mickiewicza 15 zawarty pomiędzy: Powiatem Wodzisławskim, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl., reprezentowanym przez: Jerzego Rosoła - Starostę, Tadeusza Skatułę - Wicestarostę, a Miastem Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, reprezentowanym przez Kornelię Newy Burmistrza Miasta § 1. W myśl postanowienia §3 ust. 1 porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r., strony zgodnie  oświadczają, że §2 ust. 2 powołanego porozumienia otrzymuje brzmienie : ?2. W roku  budżetowym 2010 na realizację zadań, o których mowa w §1 Powiat Wodzisławski przekaże Miastu Rydułtowy dotację w łącznej wysokości 233.521,00 zł. (słownie : dwieścietrzydzieścitrzytysiącepięćsetdwadzieściajedenzł. 00/1000)?. § 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.  § 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 5. Aneks niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego  Powiat Wodzisławski otrzymuje dwa egzemplarze, a Miasto Rydułtowy jeden egzemplarz.

Burmistrz Miasta mgr Kornelia Newy

Starosta mgr Jerzy Rosół

Wicestarosta mgr inż. Tadeusz Skatuła  

ID: ASUKS-LXFYR-PRQFU-AFBBK-NSCDJ. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1585

  aneks nr 8 Burmistrza Miasta Rydułtowy; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.901

  aneks nr 9 Burmistrza Miasta Rydułtowy; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.483

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Żory; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2009r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1584

  aneks nr 8 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.900

  aneks nr 9 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.74.1216

  aneks Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do Porozumienia z dnia 30 lipca 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.74.1215

  uchwała nr XLIII/300/2010 Rady Miasta Wojkowice z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Mieście Wojkowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.74.1214

  uchwała nr XLIII/528/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisły nr XXXVI/453/2009 z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.74.1213

  uchwała nr 717/XLIX/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 706/XLVIII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.74.1212

  uchwała nr 706/XLVIII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.