Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.116

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/320/09 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw rondom Miasta Orzesze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-01-21
Organ wydający:Rada Miejska Orzesze
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 8 pozycja: 116
Hasła:DROGI,NAZWY ULIC

UCHWAŁA NR XXXVI/320/09 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw rondom Miasta Orzesze Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Miejska w Orzeszu uchwala: § 1. Nadaje się nazwy rondom na terenie Miasta Orzesze: 1) rondo nr 1 ? skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 925 i 926 tj. ul.Rybnickiej  i ul.Mikołowskiej - Rondo Górnośląskie; 2) rondo nr 2 ? skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 925 z drogą powiatową nr 001 ? 14 tj. ul.Gliwickiej z ul.Św.Wawrzyńca - Rondo Powstańców Śląskich. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na stronie internetowej urzędu i tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Orzeszu oraz  w Gazecie Orzeskiej.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr inż. Jan Mach

ID: KGZOK-PTJTU-MMKKA-PWQJU-BIXWP. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2901

  uchwała nr XXIII/259/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom istniejącym a dotychczas nienazwanym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.400

  uchwała nr IX/78/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom istniejącym a dotychczas nie nazwanym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2479

  uchwała nr XXII/239/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 24 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom istniejącym a dotychczas nienazwanym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.211

  uchwała nr VII/45/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom istniejącym a dotychczas nienazwanym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1741

  uchwała nr XX/211/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 22 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom istniejącym a dotychczas nienazwanym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.115

  uchwała nr XL/790/2009 Rady Miasta Mikołów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz powierzenie Burmistrzowi Mikołowa uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.114

  uchwała nr XXXVIII/325/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach będących własnością Gminy Miasteczko Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.113

  uchwała nr XXXVIII/324/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawienie lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.112

  uchwała nr XXXIV/310/09 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/297/09 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.111

  uchwała nr 527/XLVI/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Targowisk Miejskich w Lublińcu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.