Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.99.1607

Tytuł:

uchwała nr XLV/442/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-06-02
Organ wydający:Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 99 pozycja: 1607
Hasła:OŚWIATA,SZKOŁY,PRZEDSZKOLA,ŻŁOBKI

UCHWAŁA NR XLV/442/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 2 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( tekst jednolity z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art.6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) § 10 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala : § 1. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmujące następujące zajęcia: a) nauka języków obcych ? 3,00 zł. za godzinę zajęć, b) zajęcia rytmiczne ? 2.50 zł. za godzinę zajęć, c) zajęcia logopedyczne ? 2.00 zł. za godzinę zajęć, d) zajęcia korekcyjne wad postawy ? 2.00 zł. za godzinę zajęć, e) zajęcia taneczne ? 2.50 zł. za godzinę zajęć, f) zajęcia relaksacyjne ? 1.10 zł. za godzinę zajęć. § 2. Traci moc uchwała Nr VII/56/07 Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim z dnia 29 marca 2007r. w sprawie opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 września 2010r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Lech Litwora

Id: CRMQU-HEKPT-GEOWX-XCLWD-QPCOM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2452

  uchwała nr XXI/197/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/170/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.90.1691

  uchwała nr VII/53/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1962

  uchwała nr XIX/170/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

 • DZ. URZ. 2009.337.2507

  uchwała nr XXV/167/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola prowadzonego przez Gminę Wodzisław

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.185.290

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski z dnia 18 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.99.1606

  uchwała nr XLV/440/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/269/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.99.1605

  uchwała nr XLIV/436/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, dla pojedynczych działek, zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.99.1604

  uchwała nr 727/LI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 699/XLVIII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.99.1603

  uchwała nr 699/XLVIII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku, stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r., zmienionego Uchwałą Nr 470/XXX/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2005 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.99.1602

  uchwała nr XLI/164/10 Rady Gminy Jejkowice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Jejkowicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.