Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.108.204

Tytuł:

uchwała nr BRM.0007.00018.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Miasta Radlin, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-05-24
Organ wydający:Rada Miejska w Radlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 108 pozycja: 2048
Hasła:

UCHWAŁA NR BRM.0007.00018.2011 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Miasta Radlin, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z póżn. zm.) w związku z art. 403 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. Z 2008 r., Nr 25, poz 150, z póżn. zm.) oraz art. 7 ust.1 pkt 1 oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 wraz z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na podstawie Uchwały Nr BRM. 0150/XLVIII/378/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miejska w Radlinie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się zasady, tryb udzielania oraz rozliczania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Miasta Radlin, na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska. § 2. Udziela się osobom fizycznym dotacji na niżej wymienione zadania: 1) Inwestycje związane z ochroną powietrza ? modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radlin. 2) Inwestycje związane z gospodarką odpadami ? demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie elementów zawierających azbest. 3) Inwestycje związane z ochroną wód: a) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej, b) budowa przydomowych przepompowni ścieków do kanalizacji sanitarnej. § 3. 1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa. 2. Dotacja celowa może być udzielona w wysokości: 1) dla inwestycji wymienionych w § 2 pkt 1dla III etapu realizacji Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radlin, a) 70% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 8.400,00 zł. w przypadku wymiany instalacji grzewczej, b) 70% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 10.500,00 zł. w przypadku montażu układu solarnego, 2) dla inwestycji wymienionych w § 2 pkt 1 dla kolejnych etapów realizacji Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radlin, a) 60% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7.200,00 zł. w przypadku wymiany instalacji grzewczej, b) 60% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 9.000,00 zł. w przypadku montażu układu solarnego, 3) dla inwestycji wymienionych w §2 pkt 2 , 80% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 2 000 zł. 4) dla inwestycji wymienionych w § 2 pkt 3, 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 000,00 zł. § 4. 1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek. 2. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Miastem Radlin a wnioskodawcą.

Id: GMRUU-CSKOK-XLIIL-NLIUI-GTNBX. Podpisany Strona 1

3. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, wymaganych zapisami umowy. 4. Dotacje przyznawane są zgodnie z kolejnością składania wniosków, w miarę posiadanych przez Miasto środków finansowych. § 5. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności: 1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, 2) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadania i tryb płatności, 3) termin wykorzystania dotacji celowej nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, 4) tryb kontroli wykonywania zadania, 5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej. § 6. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji przedłożone przez wnioskodawcę zgodnie z zapisami umowy. Miasto zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie mgr inż. Jacek Sobik

Id: GMRUU-CSKOK-XLIIL-NLIUI-GTNBX. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1385

  uchwała nr XI/241/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną środowiska ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2525

  uchwała nr XII/102/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną środowiska ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.4303

  uchwała nr IX/91/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu Miasta Otwocka, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących budowę przyłączy do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, wybudowanej w ramach Projektu nr 2004/PL/16/C/PE/013 ?System wodno-kanalizacyjny w Otwocku? współfinansowanego z Funduszu Spójności

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3852

  uchwała nr 156/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4356

  uchwała nr 6.116.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwał: - Nr 66/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących usuwanie i unieszkodliwienie azbestu, - Nr 137/VI/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie zmiany określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących usuwanie i unieszkodliwienie azbestu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Termin przedawnienia opłat za środowisko

  Właśnie otrzymałam pismo w sprawie sporządzenia wykazu zawierającego informacje i dane o korzystaniu ze środowiska w latach 2003-2007. Mam te dane sporządzić w ciągu (...)

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Ochrona środowiska a ochrona przyrody

  Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.108.204

  uchwała nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pyskowice obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.108.204

  uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.108.204

  uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nędza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.108.204

  uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nędzy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.108.204

  uchwała nr X/153/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LXXIII/1066/10 z dnia 27 maja 2010r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.