Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

Tytuł:

uchwała nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-05-26
Organ wydający:Rada Gminy Wręczyca Wielka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 111 pozycja: 2127
Hasła:

UCHWAŁA NR VII/69/11 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 6 ust.1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala: § 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Wręczyca Wielka zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie oraz naukę religii. § 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych. 2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust. 1. Liczba godzin zajęć świadczonych dziennie w przedszkolu określona zostanie w umowie zawartej z przedstawicielem ustawowym dziecka. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/184/05 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Prubant

Id: XIZNC-CPFIU-JFBBW-EIPFB-TRCXW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.269.446

  uchwała nr X/109/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 kwietnia 2011 r.w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.222

  uchwała nr XIX/61/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/39/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.733

  uchwała Nr XVIII/144/12 Rady Gminy Rewal z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rewal

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2098

  uchwała nr XIII/102/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej przez Samorządowe Przedszkole w Huwnikach.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.994

  uchwała nr XXIII/81/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny, zasad pobierania tych opłat oraz dodatkowych warunków zawiązanych z opłatami za przedszkole

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr IX/115/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry wprowadzonego uchwałą Nr LXIV/723/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr IX/113/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr VI/72/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr 42/VI/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr 89/VI/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.