Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.113.216

Tytuł:

aneks nr 4 Burmistrza Miasta Poręba; Wojewody Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/105/07 z dnia 4 lipca 2007r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-05-27
Organ wydający:Burmistrz Miasta Poręba; Wojewoda Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 113 pozycja: 2161
Hasła:

ANEKS NR 4 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2011 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Poręba reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Poręba w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Poręba Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm. ) i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 ze zm.) oraz uchwałą Rady Miasta Poręba nr VII/75/99 z dnia 30.07.1999r. Wojewoda Śląski i Burmistrz Miasta Poreba ustalają: § 1. W porozumieniu nr SO.IX-5018-B/105/07 z dnia 4 lipca 2007r. w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Miasta Poręba (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 113 poz.2262) wprowadzić następujące zmiany: 1) w § 3 ust.1 dodaje się zdanie: ?Strony ustalają, że dla właściwej realizacji porozumienia Wojewoda zapewni w 2011 roku dotację w wysokości 1000 zł. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Gminy? 2) § 3 ust.4 otrzymuje brzmienie: ?Potrzeby finansowe na realizację porozumienia, na dany rok określa Burmistrz po dokonanym przeglądzie stanu utrzymania obiektów grobownictwa wojennego w terminie do końca sierpnia roku poprzedniego?. 3) § 1 ust.2 pkt 5 skreśla się. § 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 4. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach ? jeden dla Gminy i dwa dla Wojewody.

Burmistrz Miasta Marek Śliwa

Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk

Id: YWYTV-SPLCI-ARINQ-ZJNCH-WTIDH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.141.233

  aneks nr 3 Burmistrza Miasta Poręba; Wojewody Śląskiego z dnia 8 maja 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/105/07 z dnia 4 lipca 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2641

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta Poręba; Wojewody Śląskiego z dnia 28 czerwca 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Poręba reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Poręba w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Poręba

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.102.195

  aneks nr 4 Burmistrza Miasta Imielin; Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/51/07 z dnia 16 kwietnia 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.102.195

  aneks nr 4 Burmistrza Miasta Mikołów; Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/84/07 z dnia 18 kwietnia 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.238

  aneks nr 4 Burmistrza Miasta Żywiec; Wojewody Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/143/07 z dnia 12 kwietnia 2007r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.113.216

  aneks nr 4 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Poczesna z dnia 20 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/101/07 z dnia 4 kwietnia 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.113.215

  aneks nr 4 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Pawonków z dnia 20 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/98/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.113.215

  aneks nr 4 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Opatów z dnia 20 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/95/07 z dnia 19 luty 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.113.215

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta Orzesze; Wojewody Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/96/07 z dnia 27 marca 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.113.215

  aneks nr 4 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 20 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/57/07 z dnia 5 czerwca 2007r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.