Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.233

Tytuł:

uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Łękawica z dnia 4 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-06-08
Organ wydający:Rada Gminy Łękawica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 123 pozycja: 2339
Hasła:NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁA NR VI/42/11 RADY GMINY ŁĘKAWICA z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. ?a? oraz art.40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łękawica u c h w a l a, co następuje: § 1. 1. Określić zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. 2. Zasady o których mowa w ust.1 określa załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/218/06 Rady Gminy Łękawica z dnia 31 maja 2006r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem gminnym. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Bronisław Stachura

Załącznik do Uchwały Nr VI/42/11 Rady Gminy Łękawica z dnia 4 maja 2011 r. Zalacznik1.doc Zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Id: NRJLV-ZFZTV-EWIZO-ODNOU-YBEJS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.516.5123

  uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/03 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wierzchosławice oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.2223

  uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie gminy i miasta Cieszanów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.93.14

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-82/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 maja 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVI/218/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych i wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. 2009.467.3377

  uchwała nr XXI/166/2009 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.22

  uchwała nr XVII/124/08 Rady Gminy Sidra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

porady prawne online

Porady prawne

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

 • Ustny wynajem mieszkania

  Jeśli strony umowy chciałyby zawrzeć umowę najmu lokalu na czas oznaczony, dłuższy niż rok i nie zrobią tego w formie pisemnej, to poczytuje się umowę zawartą na (...)

 • Dzierżawa nieruchomości

  Zawarłem z gminą umowę dzierżawy gruntu na okres 10 lat- na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej - i zagospodarowałem nieruchomość zgodnie z decyzją o warunkach (...)

 • Terminy wypowiedzenia umowy najmu

  Jaki jest okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego zawarta na czas nieoznaczony?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.233

  uchwała nr V/41/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.233

  uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/94/07 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.233

  uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jasienica

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.233

  uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?ORLIK 2012? w Międzybrodziu Bialskim, gmina Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.122.233

  uchwała nr 100/VIII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.