Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.127.241

Tytuł:

uchwała nr IV/6/6/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/38/5/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-06-14
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 127 pozycja: 2413
Hasła:

Uchwała Nr IV/6/6/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/38/5/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm. ) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006 roku, poz. 674 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. Zmienia się uchwałę Nr III/38/5/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, w ten sposób, że w tabeli określonej w § 3 Zasad, stanowiących załącznik do tej uchwały, pkt 3 otrzymuje brzmienie:

?3. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy: a) b) c) dyrektor wicedyrektor kierownik do spraw wychowania i opieki: 10 8 12 8 12? 4 8

- do 70 wychowanków - powyżej 70 wychowanków d) e) f) zastępca kierownika do spraw wychowania i opieki powyżej 100 wychowanków kierownik szkolenia praktycznego zastępca kierownika szkolenia praktycznego

Id: ZPLUC-NYHJF-PCABS-XVACM-IDMPH. Podpisany

Strona 1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski

Id: ZPLUC-NYHJF-PCABS-XVACM-IDMPH. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1770

  uchwała nr IV/20/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/18/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2993

  uchwała nr IV/21/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.11.166

  uchwała nr Nr III/38/7/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2009r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Ciasna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.11.167

  uchwała nr III/38/8/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2009r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Sieraków Śląski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.237.353

  uchwała nr III/56/1/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustalenie wartości odtworzeniowej

  Ile wynosi obecnie wartość odtworzeniowa lokalu w wojewodztwie śląskim?

 • Rok obrachunkowy w spółce jawnej

  Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej (...)

 • Rozpoczęcie pracy w grudniu, wypłata w styczniu

  W listopadzie 2008 r. wróciłem do Polski z wieloletniego pobytu za granicą. Od 1 grudnia 2008 r. podjąłem pracę w Polsce, a pierwsze wynagrodzenie otrzymałem 9 stycznia (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Termin zapłaty na fakturze

  Kontrahent wystawił fakturę w dniu 1 listopada 2009 r. (niedziela i święto) z terminem zapłaty 8 listopada 2009 r. (niedziela). Chcemy dokonać wpłaty gotówkowej bezpośrednio (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.126.241

  sprawozdanie nr ORo.0050.112.2011 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.126.241

  sprawozdanie nr 0050.70.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 marca 2011r. z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.125.241

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 29 marca 2011r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.125.240

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 30 marca 2011r. z wykonania budżetu miasta Rydułtowy za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.125.240

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 30 marca 2011r. z wykonania budżetu miasta Knurów za 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.