Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.258

Tytuł:

aneks nr 4 Prezydenta Miasta Częstochowa; Wojewody Śląskiego z dnia 4 maja 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/42/07 z dnia 16 kwietnia 2007r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-06-24
Organ wydający:Prezydent Miasta Częstochowa; Wojewoda Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 136 pozycja: 2589
Hasła:

ANEKS NR 4 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 4 maja 2011 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Częstochowa reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Częstochowa w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Częstochowa Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm. ) i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowa nr 71/VIII/07 z dnia 05.03.2007r. - Wojewoda Śląski i Prezydent Miasta Częstochowa ustalają: § 1. W porozumieniu nr SO.IX-5018-B/42/07 z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Miasta Częstochowa (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 71 poz.1456) wprowadzić następujące zmiany: 1) w § 3 ust.1 dodaje się zdanie: ?Strony ustalają, że dla właściwej realizacji porozumienia Wojewoda zapewni w 2011 roku dotację w wysokości 30000 zł. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Gminy.? 2) § 3 ust.4 otrzymuje brzmienie: ?Potrzeby finansowe na realizację porozumienia, na dany rok określa Prezydent Miasta po dokonanym przeglądzie stanu utrzymania obiektów grobownictwa wojennego w terminie do końca sierpnia roku poprzedniego?. 3) § 1 ust.2 pkt 5 skreśla się. § 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 4. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach ? jeden dla Gminy i dwa dla Wojewody.

Prezydent Miasta Krzysztof Matyjaszczyk

Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk

Id: STWLA-NGXMJ-SESKW-AMHAT-ODSGU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.130.212

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Częstochowa; Wojewody Śląskiego z dnia 12 kwietnia 2010r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/42/07 z dnia 16 kwietnia 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1985

  aneks nr 5 Prezydenta Miasta Częstochowa; Wojewody Śląskiego z dnia 22 marca 2012r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Częstochowa reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Częstochowa w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Miasta Częstochowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.82.1354

  aneks nr 5 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Poczesna z dnia 10 marca 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 29 maja 2008 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.202

  aneks nr 8 Prezydenta Miasta Częstochowa; Wójta Gminy Poczesna z dnia 30 grudnia 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 29 maja 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.102.196

  aneks nr 4 Prezydenta Miasta Knurów; Wojewody Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/61/07 z dnia 14 maja 2007r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustalenie wartości odtworzeniowej

  Ile wynosi obecnie wartość odtworzeniowa lokalu w wojewodztwie śląskim?

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

 • Zmiana wynagrodzenia na chorobowym

  Zatrudniam pracownicę, która obecnie jest na długotrwałym L-4 do 17.12.2007r. (ciąża) z wynagrodzeniem minimalnym. Pracownica ma wypłacany zasiłek chorobowy z ZUS, (...)

 • Dokument urzędowy

  Prezydent miasta wystawił zaświadczenie nadając mu numer administracyjny oraz podpisując się z imienia i nazwiska , następnie skierował on to zaświadczenie do sądu (...)

 • Obowiązek informacji o zmianie zamieszkania

  Czy podczas trwającego stosunku pracy pracownik jest zobowiązany poinformować pracodawcę o zmianie miejsca zamieszkania (nie dotyczy to miejsca zameldowania) i w jakim (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.258

  porozumienie nr PZD.031.4.2011 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 maja 2011r. w przedmiocie powierzenia do realizacji Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n: ?Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Rolniczej w Jarząbkowicach?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.258

  porozumienie nr PZD.031.3.2011 Wójta Gminy Miedźna; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 maja 2011r. w przedmiocie powierzenia do realizacji Gminie Miedźna prowadzenia zadania p.n: ?Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Zbożowej w kierunku ul. Stawowej"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.258

  aneks nr 4 Prezydenta Miasta Żory; Wojewody Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/142/07 z dnia 18 kwietnia 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.258

  aneks nr 4 Wojewody Śląskiego; Wójta Gminy Włodowice z dnia 29 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/133/07 z dnia 2 maja 2007r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.258

  aneks nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Toszek; Wojewody Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2011r. do Porozumienia nr SO.IX-5018-B/127/07 z dnia 3 kwietnia 2007r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.