Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.138.262

Tytuł:

uchwała nr BRM.0007.00028.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-06-28
Organ wydający:Rada Miejska w Radlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 138 pozycja: 2620
Hasła:

UCHWAŁA NR BRM.0007.00028.2011 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536) Rada Miejska w Radlinie uchwala, co następuje: § 1. Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. § 2. 1. Ustala się opłatę, wnoszoną przez rodziców i opiekunów prawnych dzieci, korzystających ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin, które przekraczają zakres świadczeń określonych w § 1. 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie stawki godzinowej, która wynosi 0,09% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 3. Opłatę miesięczną ustala się jako iloczyn stawki godzinowej, określonej w ust. 2 i liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń przekraczający zakres świadczeń określonych w § 1. § 3. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci korzystających z przedszkoli mogą otrzymać zwolnienie lub zniżkę z opłaty wymienionej w § 2. 2. Zniżka opłaty, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w wysokości: 1) 50% - za drugie dziecko z rodziny, korzystające także z przedszkola miejskiego, 2) 75% - za trzecie dziecko z rodziny, korzystające także z przedszkola miejskiego, 3. Zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1, przysługuje za czwarte i następne dziecko z rodziny, korzystające także z przedszkola miejskiego. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina i Dyrektorom przedszkoli. § 5. Traci moc Uchwała Nr BRM.0150/XL/318/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie opłat za usługi przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 roku Nr 73 poz. 2142, zm. Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2010 roku Nr 134 poz. 2227). § 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie mgr inż. Jacek Sobik

Id: JWEEN-ZLHLG-CWDBZ-MVJUW-HPULQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.30.432

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/37/10 Wojewody Śląskiego z dnia 8 lutego 2010r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr BRM.0150/XL/318/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie opłat za usługi przedszkoli publicznych prowadzonym przez Miasto Radlin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.134.222

  uchwała nr BRM.0150/XLV/345/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.30.425

  uchwała nr BRM.0150/XL/318/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie opłat za usługi przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.134.223

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/232/10 Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2010r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr BRM.0150/XLV/345/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 maja 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przedszkoli publicznych prowadzonym przez Miasto Radlin

 • DZ. URZ. 2009.304.2291

  uchwała nr V/7/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Starachowice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.138.261

  uchwała nr VIII/76/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Ornontowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.138.261

  uchwała nr VIII/75/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.138.261

  uchwała nr 39/IV/2011 Rady Gminy Mykanów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.138.261

  uchwała nr 38/IV/2011 Rady Gminy Mykanów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.138.261

  uchwała nr 37/IV/2011 Rady Gminy Mykanów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.