Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

Tytuł:

uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-26
Organ wydający:Rada Gminy Lubomia
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 158 pozycja: 2985
Hasła:

UCHWAŁA NR X/60/2011 RADY GMINY LUBOMIA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.6 ust.1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95) - po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Gminy Lubomia Nr LIV/345/2010 z dnia 13 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Rada Gminy Lubomia uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustalić realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opierki w przedszkolach publicznych, dla kótrych organem prowadzącym jest Gmina Lubomia, w wymiarze 5 godzin dziennie. 2. Ustalić odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za 1 godzinę świadczeń w przedszkolach publicznych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1, w wysokości 1,50 zł. 3. Ustalić następujące ulgi w opłacie, o której mowa w ust. 2: a) dla dzieci, których posiłki finansowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 100%, b) dla trzeciego i kolejnego dziecka z tej samej rodziny w wysokości 50%. § 2. Traci moc uchwała nr XIII/84/2007 Rady Gminy w Lubomi z dnia 28.06.2007r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym. § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia mgr Roman Bizoń

Id: GOJSY-JPLVQ-FJIQU-HODBG-CKWPK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.1307

  uchwała nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Dębica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.2067

  uchwała nr XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze

 • DZ. URZ. 2011.93.1893

  uchwała nr VIII/76/11 Rady Miasta Malbork z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Malbork.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3642

  uchwała nr 148/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.3332

  uchwała nr 100/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr 55/VII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr 53/VII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kroczyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr 101/IX/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr IX/90/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 maja 2011r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jaworzna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr VIII.72.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.