Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

Tytuł:

uchwała nr IX/39/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-26
Organ wydający:Rada Gminy Mszana
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 158 pozycja: 2986
Hasła:

UCHWAŁA NR IX/39/2011 RADY GMINY MSZANA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Mszana uchwala: § 1. 1. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana w zakresie nauczania, wychowania i opieki są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie. 2. Ustala się opłatę w wysokości 1,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę nauczania, wychowania i opieki powyżej 5-ciu godzin, o których mowa w ust. 1. § 2. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 2 rodziców (opiekunów prawnych) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w postaci refundacji za wyżywienie w przedszkolu. § 3. Traci moc uchwała nr XXXIX/18/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana . § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011 r

Przewodniczący Rady Gminy mgr Tadeusz Wroński

Id: GCYNM-IVJHN-ZVJIP-EBHWY-WQZLE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr XXXIX/18/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana

 • DZ. URZ. 2012.2300

  uchwała nr XX/208/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/377/09 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1064

  uchwała nr VI/66/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.86

  uchwała nr XXXVI/265/09 Rady Gminy Medyka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.51.1009

  uchwała nr 66/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr 55/VII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr 53/VII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kroczyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr 101/IX/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr IX/90/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 maja 2011r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jaworzna


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.