Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

Tytuł:

uchwała nr 66/IX/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Niegowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-26
Organ wydający:Rada Gminy Niegowa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 158 pozycja: 2987
Hasła:

UCHWAŁA NR 66/IX/2011 RADY GMINY NIEGOWA z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Niegowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 8 Uchwały Nr 65/IX/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Komunalny w Niegowie celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Zakład Komunalny w Niegowie oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 17 poz. 95) Rada Gminy Niegowa uchwala co następuje: § 1. Uchwala się Statut Gminnego Zakładu Komunalnego w Niegowie w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa Zofia Kasznia

Id: XFPQZ-ETKBD-BRPAS-CPUAD-ZYLST. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr 66/IX/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 24 czerwca 2011 r. STATUT GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W NIEGOWIE § 1. Gminny Zakład Komunalny w Niegowie działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym, 2) ustawy z 27 sierpnia 2009 r. ? o finansach publicznych, 3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. ? o gospodarce komunalnej, 4)ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? prawo zamówień publicznych, oraz niniejszego statutu. § 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 1) ?Gminie? ? rozumie się przez to Gminę Niegowa, 2) ?Wójt? ? rozumie się przez to Wójta Gminy Niegowa, 3) ?GZK? ? rozumie się przez to Gminny Zakład Komunalny w Niegowie 4) ?Dyrektorze? ? rozumie się przez to Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Niegowie. § 3. 1. GZK jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. 2. Siedziba GZK znajduje się w Niegowie przy ul Sobieskiego 1 3. Nadzór nad działalnością GZK sprawuje Wójt. § 4. Przedmiotem działalności podstawowej GZK jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie: 1) zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków, 2) utrzymania czystości i porządku w Gminie, 3) utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, 4) zarządzania nieruchomościami Gminy przekazanymi przez Wójta. § 5. Do zadań GZK w zakresie zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków należy w szczególności: 1) prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 2) wykonywanie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego, 3) planowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 4) utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym dokonywanie bieżących remontów i napraw.

Id: XFPQZ-ETKBD-BRPAS-CPUAD-ZYLST. Podpisany

Strona 1

§ 6. Do zadań GZK związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie należy w szczególności: 1) zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów publicznych, 2) organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 3) organizacja unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części, 4) znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt, 5) wykonywanie obowiązków Gminy wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, 6) utrzymanie terenów zielonych, 7) utrzymanie wiat przystankowych. § 7. Do zadań GZK związanych z utrzymaniem dróg gminnych należy w szczególności: 1) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, a w szczególności ich remonty i renowacje, 2) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, 3) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 4) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg. 5) zimowe utrzymanie dróg § 8. Do zadań GZK w zakresie zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami należy w szczególności: 1) przygotowywanie dokumentacji i zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych, 2) gospodarowanie obiektami i lokalami komunalnymi ( remonty bieżące, eksploatacje, czynsze, opłaty, ewidencja, sporządzanie faktur VAT ), 3) współdziałanie w zakresie planowania i realizacji remontów bieżących budynków komunalnych, 4) nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w budynkach komunalnych, 5) wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. § 9. 1. GZK kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Wójta. 2. Dyrektor zarządza i reprezentuje GZK na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta. § 10. Strukturę organizacyjną GZK określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, a zatwierdzany przez Wójta. § 11. 1. GZK prowadzi gospodarkę finansową jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz innych przepisach prawa. 2. Podstawą działania GZK jest roczny plan finansowy. 3. GZK realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową i przekazywanych z budżetu gminy.

Id: XFPQZ-ETKBD-BRPAS-CPUAD-ZYLST. Podpisany

Strona 2

§ 12. 1. Mieniem GZK jest mienie Gminy przekazane mu w trwały zarząd. 2. W zarządzie GZK pozostają w szczególności: 1) nieruchomości Gminy oraz urządzenia trwale z nimi związane służące do zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, 2) samochody, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania zadań GZK, 3)nieruchomość stanowiąca siedzibę GZK znajdująca się w Niegowie ul. Sobieskiego 1 wraz z wyposażeniem. § 13. 1. GZK jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 2. Regulamin pracy i wynagrodzeń pracowników GZK wprowadza Dyrektor. § 14. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa Zofia Kasznia

Id: XFPQZ-ETKBD-BRPAS-CPUAD-ZYLST. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.292.3

  uchwała nr L/225/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie w sprawie nadania Statutu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Jedwabnem

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.2518

  uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/144/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2005r., w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Platerowie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.44.42

  uchwała nr XXIV/130/08 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.5773

  uchwała nr XVI/56/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 września 2011r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4973

  uchwała nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Błoniu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr IX/39/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr 55/VII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr 53/VII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kroczyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr 101/IX/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.