Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

Tytuł:

uchwała nr X/57/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pilica i jej jednostkom podległym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-26
Organ wydający:Rada Miasta i Gminy w Pilicy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 158 pozycja: 2988
Hasła:FINANSE PUBLICZNE

UCHWAŁA NR X/57/2011 RADY MIASTA I GMINY W PILICY z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pilica i jej jednostkom podległym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami/, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. z późniejszymi zmianami / Rada Miasta i Gminy w Pilicy uchwala: § 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pilica i jej jednostkom podległym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ? zwanych dalej ?dłużnikami?. § 2. Przez należność pieniężną rozumie się sumę należności głównej, odsetek, kar i innych pozostałych należności. § 3. 1.Należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub w części, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która następuje, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek: a) dłużnik ? osoba fizyczna zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, b) niemożliwe jest ustalenie miejsca pobytu dłużnika, c) dłużnik ? osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi na osoby trzecie, d) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 361 pkt 1ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535 ze zm.), e) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty równej lub wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne i jego ponowne wszczęcie byłoby bezcelowe. 2.Należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub w części, także wtedy, gdy przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże, że: a) za umorzeniem przemawiają szczególne względy gospodarcze lub społeczne wskazane we wniosku przez dłużnika, a w szczególności gdy ściąganie należności zagraża egzystencji dłużnika, a odroczenie lub rozłożenie terminu zapłaty należności na raty nie zapewniają spłaty tej należności, b) koszty dochodzenia należności głównej przekraczają tę należność. 3.Należność pieniężna, której kwota nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów wysłania wezwania do zapłaty (przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru) może być umorzona z urzędu, mimo braku przesłanek, o których mowa w ust.1 i 2 4.Określone w ust. 1 do 3 okoliczności mogą stanowić podstawę umorzenia należności także w stosunku do spadkobierców. 5.Jeżeli zobowiązanie ma charakter zobowiązania solidarnego okoliczności uzasadniające umorzenie należności dotyczyć muszą wszystkich solidarnie zobowiązanych.

Id: UBIHH-ZDUCE-DZQRO-BNIQV-VCPYV. Podpisany Strona 1

§ 4. 1.W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym na wniosek dłużnika: a) termin zapłaty całości lub części należności może być odroczony, b) spłata całości lub części należności może zostać rozłożona na raty. 2.Od należności, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za opóźnienie za okres od wydania rozstrzygnięcia do upływu terminu zapłaty. 3.Jeżeli dłużnik nie zapłaci w terminie albo nie w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do spłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami, w tym z odsetkami o których mowa w ust. 2. 4.Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. 5.Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 4 lata. § 5. 1.Do umorzenia, odroczenia terminu spłaty i rozkładania na raty należności upoważnieni są: a) Burmistrz Miasta i Gminy Pilica w odniesieniu do należności pieniężnych gminy b) Kierownicy wszystkich jednostek podległych Gminy Pilica w odniesieniu do należności przypadających tym jednostkom. 2.Umarzanie, odraczanie terminu zapłaty i rozkładanie na raty następuje na podstawie decyzji Burmistrza, a w stosunku do należności przypadających jednostkom podległym gminy na podstawie decyzji kierownika po przeprowadzeniu w formie pisemnej postępowania wyjaśniającego. § 6. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 ze zm.) i przepisy prawa wspólnotowego. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. § 8. Traci moc Uchwała Nr XI/70/2007 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych Gminy Pilica i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Jan Pająk

Id: UBIHH-ZDUCE-DZQRO-BNIQV-VCPYV. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.53

  uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrówno i jej jednostkom podległym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/116/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/99/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 9 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Marcinowice, jak również jednostkom podległym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/ 6 /2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13 grudnia 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wymiarki lub jej jesdnostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. 2011.4.105

  uchwała nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. 2011.4.148

  uchwała nr L/369/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podległym.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr 66/IX/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Niegowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr IX/39/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr 55/VII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr 53/VII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kroczyce


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.