Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

Tytuł:

uchwała nr VIII/62/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli określającym wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-26
Organ wydający:Rada Gminy Porąbka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 158 pozycja: 2989
Hasła:

UCHWAŁA NR VIII/62/2011 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli określającym wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy Na podstawie art.18 ust.2 pkt15, art.40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art.30 ust.6 i 6a oraz art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela /t.j. - Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm./ oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz.181 z późn. zm./ Rada Gminy Porąbka uchwala, co następuje: § 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli określającym wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/221/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 lipca 2009r. wprowadza się następujące zmiany: 1. § 7 ust.1 pkt.1 otrzymuje brzmienie: ?1) wychowawstwo klasy - 90 zł miesięcznie? 2. § 12 ust.1 otrzymuje brzmienie: ?1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 1) przy jednej osobie w rodzinie 10 zł 2) przy dwóch osobach w rodzinie 20 zł 3) przy trzech osobach w rodzinie 30 zł 4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 40 zł.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Grzegorz Zontek

Id: TIDJD-DKDHR-FWLTX-GFWFD-XMZPT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4813

  uchwała nr 69/XV/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki jego przyznawania i wypłacania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.637

  uchwała nr XXV/175/09 Rady Gminy Dębowiec z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.690

  uchwała nr XXIV/173/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.627

  uchwała nr XXXIV/253/09 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.45.1272

  uchwała nr XXII/153/09 Rady Gminy Krempna z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr X/57/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pilica i jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr 66/IX/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Niegowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr IX/39/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr 55/VII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.