Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.299

Tytuł:

uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/11/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przystajń

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-26
Organ wydający:Rada Gminy Przystajń
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 158 pozycja: 2990
Hasła:

UCHWAŁA NR VIII/45/11 RADY GMINY PRZYSTAJŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/11/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przystajń. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Zmienia się treść § 5 uchwały i otrzymuje on brzmienie: Dodatek funkcyjny dla nauczycieli 1. Nauczycielom którym powierzono funkcję kierowniczą w placówce zgodnie z rozporządzeniem, przysługuje dodatek funkcyjny zamieszczony w niniejszym paragrafie w Tabeli nr 1. 2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy w granicach stawek określonych w tabeli. Tabela nr 1. Stawki dodatków funkcyjnych

Stanowisko Dyrektor szkoły a) do 8 oddziałów b) od 9 do 16 oddziałów c) 17 i więcej oddziałów Wicedyrektor szkoły Kierownik świetlicy Dyrektor przedszkola Wychowawstwo klasy Opiekun stażu

Wysokość dodatku funkcyjnego (miesięcznie w zł.) 350-660 400-715 550-880 125-525 80-168 300-550 45-105 40-60

§ 2. 1. Zmienia się treść pkt. 3 w § 4 uchwały Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i otrzymuje on brzmienie: ?Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły w wysokości do 10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela; dyrektorowi szkoły dodatek przyznaje wójt gminy w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.? § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy mgr Henryka Kapuścik

Id: YEENO-EYJSX-LHHNV-AILDP-ZSDMQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1151

  uchwała nr XIV.92.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przystajń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.118.190

  uchwała nr XLI/16/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przystajń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.65.1073

  uchwała nr 27/XV/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1152

  uchwała nr XIV.93.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamińsko

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.118.190

  uchwała nr XLI/20/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Przystajń

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr VIII/62/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli określającym wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr X/57/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pilica i jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr 66/IX/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Niegowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr IX/39/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.298

  uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.