Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

Tytuł:

uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-27
Organ wydający:Rada Gminy Ciasna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 159 pozycja: 3007
Hasła:

UCHWAŁA NR X/66/2011 RADY GMINY CIASNA z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) ,oraz art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( jt. Dz.U.z 2005 r. Nr.236, poz. 2008 z póż. zm.) Rada Gminy Ciasna Uchwala co następuje: § 1. Usuwa się § 1 ust 1 pkt. 4 Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. § 2. Usuwa się § 1 ust 1 pkt. 6e Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. § 3. Usuwa się § 2 ust 1 pkt. 4e Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. § 4. Usuwa się § 2 ust 1 pkt. 7 Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. § 5. Pozostałe postanowienia uchwały zostają bez zmian. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Id: SEXKY-KZFFP-BIBSC-YLDIK-WLUZR. Podpisany Strona 1

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna Zuzanna Geilke

Id: SEXKY-KZFFP-BIBSC-YLDIK-WLUZR. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.39.575

  uchwała nr XLI/278/2009 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciasna na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.34.497

  uchwała nr XLI/286/2009 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.44.770

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ciasna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.17.266

  uchwała nr XXXVIII/266/09 Rady Gminy Ciasna z dnia 20 października 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

  uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/38/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 15.03.2011 r. w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Ciasna

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

  uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/38/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 15.03.2011 r. w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Ciasna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

  uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24 maja 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

  uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 15 marca 2011r. w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Ciasna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.300

  ogłoszenie nr SG.K.7438-16/10 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębów ewidencyjnych Celiny, Niezdara, Ossy, Ożarowice, Pyrzowice, Tąpkowice, Zendek położonych w jednostce ewidencyjnej Ożarowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.300

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF/III/0911/15/11 Wojewody Śląskiego z dnia 14 lipca 2011r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Rady Gminy Poczesna nr 72/IX/11 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Wrzosowa - Porąbka?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.