Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.301

Tytuł:

uchwała nr 93/IX/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 50/VII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 21.04.2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczekociny

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-27
Organ wydający:Rada Miasta i Gminy Szczekociny
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 159 pozycja: 3013
Hasła:

UCHWAŁA NR 93/IX/2011 RADY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 50/VII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 21.04.2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczekociny Na podstawie art.17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn zm.), art. 7 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala: § 1. Uchyla się Uchwałę Nr 50/VII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 21.04.2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczekociny. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny mgr Teresa Niechciał

Id: PAAVM-YTVEG-DSNDV-EIDAU-WPQSA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.217.379

  uchwała nr 105/X/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1697

  uchwała nr 195/XVIII/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat będących własnością Gminy Szczekociny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.19.389

  uchwała nr 11/III/2010 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla potrzeb obliczenia podatku leśnego na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1412

  uchwała nr 35/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Orlik 2012? w Szczekocinach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1856

  uchwała nr 200/XVIII/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Starzynach

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.301

  uchwała nr 50/VII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczekociny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.301

  uchwała nr VII/76/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 maja 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.301

  uchwała nr IX/113/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

  uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gilowicach oraz wysokości opłat za korzystanie i chowanie zmarłych na Cmentarzu Komunalnym w Gilowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

  uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/62/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/38/2011 z dnia 15.03.2011 r. w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Ciasna.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.