Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.302

Tytuł:

uchwała nr IV/9/16/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 maja 2011r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Koziegłowy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-01
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 163 pozycja: 3029
Hasła:AGLOMERACJE

Uchwała Nr IV/9/16/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie: wyznaczenia Aglomeracji Koziegłowy Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005 roku, poz. 2019 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Koziegłowy , zwaną dalej aglomeracją , o równoważnej liczbie mieszkańców 8 986 RLM, z planowaną do budowy oczyszczalnią ścieków o przepustowości Q = 1250 m3/d, z możliwością rozbudowy do Q = 2500 m3/d w miejscowości Koziegłowy, na działkach nr 6471 i 6473. 2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie myszkowskim, w gminie Koziegłowy. 3. Aglomerację tworzą następujące miejscowości: miasto Koziegłowy, Cynków, Gniazdów, Koclin, Koziegłówki, Krusin, Markowice, Miłość, Nowa Kuźnica, Mzyki, Rzeniszów, Siedlec Duży, Winowno i Wojsławice. § 2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski

Załącznik do Uchwały Nr IV/9/16/2011

Id: NECKE-XCNIJ-VRGAC-ZPGNF-SEYEA. Podpisany Strona 1

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 maja 2011 r. Zalacznik.pdf Mapa Aglomeracji Koziegłowy

Id: NECKE-XCNIJ-VRGAC-ZPGNF-SEYEA. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.218.318

  sprawozdanie nr 1/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 17 marca 2010r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2009 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.241.404

  sprawozdanie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 marca 2011r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.285.479

  uchwała nr 67/XII/2011 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 62/V/2003 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie: Statutu Gminy i Miasta Koziegłowy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2865

  uchwała nr 54/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płońsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płońsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2841

  uchwała nr 70/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wyszków oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wyszków

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.162.302

  sprawozdanie nr 1/2011 Wójta Gminy Łękawica z dnia 29 marca 2011r. z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.162.302

  sprawozdanie nr 01/2011 Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 29 marca 2011r. w sprawie z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.162.302

  sprawozdanie Wójta Gminy Jejkowice z dnia 18 maja 2011r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE ZA ROK 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.161.302

  informacja nr OKA-4110-33(21)/2010/2011/163/PS, OKA-4110-34(21)/2010/2011/163/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lipca 2011r. o decyzji nr WCC/560-ZTO-C/163/W/OKA/2011/PS

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.161.302

  decyzja nr OKA-4210-43(4)/2011/864/VII/CW/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lipca 2011r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Zakład Energo-Mechaniczny "Łabędy" Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.