Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.303

Tytuł:

uchwała nr IX/37/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-01
Organ wydający:Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 163 pozycja: 3037
Hasła:

UCHWAŁA NR IX/37/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.9 , art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. nr 13 poz. 123, z późn. zm.) Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala: § 1. Dokonać następujących zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju nadanym uchwałą nr XXVIII/166/2004 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 07.12.2004r. w spawie utworzenia instytucji kultury pn. ?Gminny Ośrodek Kultury?, zmienionym uchwałami Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój nr XIV/101/07 z dnia 18.12.2007r., nr XXVIII/193/09 z dnia 24.03.2009r., nr XXXV/248/09 z dnia 22 grudnia 2009r. 1. w § 9 ust. 2 Statutu ? dodaje się punkt 13 w brzmieniu: ?wydzierżawianie nieruchomości lub ich części? § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Adam Maćkowski

Id: PSZZL-OVHBQ-UCFIF-PRXJG-JYKDP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.305

  uchwała nr XXXV/248/09 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.163.267

  uchwała nr XLI/282/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.257.403

  protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie przejęcia przez Gminę Goczałkowice-Zdrój obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1692

  uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1359

  uchwała nr IV/17/8/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice ? Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno ? Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.303

  uchwała nr VIII/140/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.303

  uchwała nr VIII/134/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu górniczego Kopalni Dolomitu ?Ząbkowice?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.303

  uchwała nr VIII/169/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony pomiędzy Aleją Armii Krajowej, ulicami Młodzieżową i Karbową oraz granicą zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ?Gościnna Dolina?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.303

  uchwała nr VIII/68/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.303

  uchwała nr VIII/67/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Rolniczej w m. Jarząbkowice z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii drogi gminnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.