Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

Tytuł:

uchwała nr XII/117/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Miasto Zabrze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-01
Organ wydający:Rada Miejska w Zabrzu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 163 pozycja: 3048
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/117/11 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Miasto Zabrze. Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5, art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze. Rada Miejska w Zabrzu uchwala: § 1. W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zabrze nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. § 2. Określa się stawkę w wysokości 0,17 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z odrębnymi przepisami, za godzinę świadczeń realizowanych poza pięcioma godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. § 3. Obniża się o 50% wysokość opłaty za godzinę świadczeń realizowanych poza pięcioma godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przypadku: 1)dzieci niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 2)trzeciego i kolejnego dziecka uczęszczającego do przedszkola. § 4. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze. § 5. Traci moc: 1)Uchwała Nr XXX/335/96 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 25.11.1996 r. w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za usługi miejskich przedszkoli ? zakładów budżetowych prowadzonych przez gminę Zabrze; 2)Uchwała Nr XXI/312/2000 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/335/96 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 25.11.1996 roku w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za usługi miejskich przedszkoli ? zakładów budżetowych prowadzonych przez gminę Zabrze. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

Id: IIITW-KMWSH-GLMMS-KACKZ-PYVTM. Podpisany

Strona 1

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu mgr Marian Czochara

Id: IIITW-KMWSH-GLMMS-KACKZ-PYVTM. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/150/2012 Rady Miasta Kraśnik z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Kraśnik.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.2901

  uchwała nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Ostrołękę

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/98/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr X/68/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Braniewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4355

  uchwała nr 82/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Miasto i Gmina Serock

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr VIII/75/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Ustroń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr IX/160/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Tworóg z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położenemu w Tworogu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Paczynie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr PR.0007.145.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1126/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska zmienionej Uchwałami Nr 1154/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.08.2010 r., Nr 1198/LXXII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.10.2010 r., Nr 43/IV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2010 r., Nr PR.0007.42.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.02.2011 r., Nr PR.0007.69.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.03.2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.