Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.164.305

Tytuł:

decyzja nr OKA-4210-17(15)/2011/190/X/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lipca 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-01
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 164 pozycja: 3050
Hasła:

Katowice, dnia 19 lipca 2011 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OKA-4210-17(15)/2011/190/X/PS

DECYZJA w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b i c w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz.104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr94, poz. 551) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173 i Nr 106, poz. 622), po rozpatrzeniu wniosku zawartego w piśmie z dnia 7 marca 2011 r., przedsiębiorstwa energetycznego ? Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (zwanego w dalszej części decyzji ?Przedsiębiorstwem?), zatwierdzam taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 sierpnia 2012 r..

UZASADNIENIE Na podstawie art. 61 §1 ustawy ? Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem, w dniu 8 marca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a) i b) ustawy - Prawo energetyczne do zakresu działania Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej, jak również ustalanie okresu obowiązywania tych współczynników. W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego ustaliłem współczynnik korekcyjny określający projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła. Przedsiębiorstwo uwzględniło współczynnik korekcyjny w taryfie dla ciepła stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji. Następnie, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdziłem, że Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy ? Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia

Id: KVJVL-LXNYV-GBSFN-GTIKB-DOBHT. Podpisany Strona 1

Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym". Zaproponowany przez Przedsiębiorstwo okres obowiązywania taryfy uznałem za właściwy z punktu widzenia tak interesów samego Przedsiębiorstwa, jak i obsługiwanych przez nie odbiorców. Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji. POUCZENIE 1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji ? w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki ? ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice. 3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Główny Specjalista Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki Andrzej Zawiązalec

Otrzymuje: 1)Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 41 - 700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 24 2)Śląski Urząd Wojewódzki - do publikacji Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł Załącznik do Decyzji Nr OKA-4210-17(15)/2011/190/X/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lipca 2011 r. Zalacznik1.pdf Taryfa dla ciepła PEC Sp. z o.o. Ruda Śląska

Id: KVJVL-LXNYV-GBSFN-GTIKB-DOBHT. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1485

  decyzja nr OKR-4210-44(11)/2009/175/VIII/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2009r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Mielcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1486

  decyzja nr OKR-4210-54(7)/2009/221/VIII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2009r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2849

  decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2010r. decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 • Dziennik Urzędowy

  decyzja nr OLB-4210-40(23)/2009/2010/590/VIII/JD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 marca 2010r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przediębiorstwo Energetyczne Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach

 • DZ. URZ. 2009.259.2038

  decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki Nr OŁO-4210-24(4)/2009/192/IX/AM z dnia 1 lipca 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp z o. o. z siedzibą w Kielcach

porady prawne online

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Odwołanie się do Urzędu Regulacji Energetyki

  Odcięto mi energię elektryczną z tytułu nie zapłacenia należnej kwoty do zakładu energetycznego. Na tą okoliczność złożyłem wniosek do URE, że działanie zakładu (...)

 • Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

  Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie (...)

 • Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

  W jakim terminie uprawomocniają się pozwolenia na budowę? Czy jakieś przepisy określają to jednoznacznie? Czy gmina może określać taki termin indywidualnie (w tym (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr 107/IX/11 Rady Miasta Żory z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr XII/117/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Miasto Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr VIII/75/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Ustroń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr IX/160/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Tworóg z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położenemu w Tworogu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.