Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.164.305

Tytuł:

informacja nr OKA-4110-37(23)/2010/2011/1883/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2011r. o decyzji nr WCC/958K/1883/W/OKA/2011/CW

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-01
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 164 pozycja: 3051
Hasła:

OKA-4110-37(23)/2010/2011/1883/CW INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 18 lipca 2011 r. o decyzji nr WCC/958K/1883/W/OKA/2011/CW

W dniu dzisiejszym, na wniosek Południowego Koncernu Energetycznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, została zmieniona koncesja na wytwarzanie ciepła udzielona temu przedsiębiorstwu energetycznemu. Decyzją z dnia 15 stycznia 2001 r., Nr WCC/958/1883/W/1/2/2001/MS (ostatnia zmiana z dnia 13 kwietnia 2011r., Nr WCC/958J/1883/W/OKA/2011/CW) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił przedsiebiorcy - Południowy Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do dnia 20 stycznia 2031 r., określając w niej m.in. przedmiot i zakres działalności objętej koncesją. Pismem z dnia 21 października 2010 r., Przedsiębiorca wniósł o zmianę koncesji WCC poprzez ujęcie w niej wykorzystywania w procesie wytwarzania ciepła, obok paliwa konwencjonalnego, również biomasy. Wniosek obejmuje źródło: Elektrownia Siersza mieszczące się w Trzebinii. Ww. pismo zostało uznane za wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2001r., Nr WCC/958/1883/W/1/2/2001/MS (ze zm.), o którym mowa w art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 §2 stosuje się odpowiednio. Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za uzasadniony.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Główny specjalista Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach Andrzej Zawiązalec

Id: JZQTO-FQOKR-TXFMF-PCPYI-ZUKJK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2135

  informacja nr OKA-4110-11(15)/2011/1883/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2011r. o decyzji nr WCC/958L/1883/W/OKA/2011/CW

 • DZ. URZ. 2011.382.3375

  informacja nr OKA-4110-37(23)/2010/2011/1883/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2011r. o decyzji nr WCC/958K/1883/W/OKA/2011/CW

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1644

  informacja nr OKA-4210-46(7)/2012/1883/VIII/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lipca 2012r. o decyzji nr OKA-4210-46(6)/2012/1883/VIII/AZ

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr OKA-4210-46(7)/2012/1883/VIII/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lipca 2012 r. o decyzji nr OKA-4210-46(6)/2012/1883/VIII/AZ

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.215.376

  informacja nr OKA-4110-11(15)/2011/1883/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2011r. o decyzji nr WCC/958L/1883/W/OKA/2011/CW

porady prawne online

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Limit VAT - najem prywatny i działalność

  Od roku 2006 byłem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (rozliczałem VAT, składałem deklaracje VAT-7) - najem prywatny, lokale użytkowe. Z uwagi na obroty nie przekraczające (...)

 • Rodzaje podmiotów leczniczych

  Jakie istnieją w Polsce rodzaje podmiotów leczniczych?

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.164.305

  decyzja nr OKA-4210-17(15)/2011/190/X/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lipca 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr 107/IX/11 Rady Miasta Żory z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr XII/117/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Miasto Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr VIII/75/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Ustroń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr IX/160/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.