Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.165.305

Tytuł:

uchwała nr XII/111/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-02
Organ wydający:Rada Miejska Będzina
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 165 pozycja: 3053
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/111/2011 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto Będzin  przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach  podstawowych.  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8,  art.  40  ust.  1 w  związku  z art.  7 ust.  1 pkt.  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art.14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia  7 września  1991  r.  o systemie  oświaty  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2004  r.  Nr  256,  poz.  2572  z późniejszymi zmianami)  Rada Miejska Będzina uchwala:  § 1. 1. Zapewnić  w prowadzonych  przez  miasto  Będzin  przedszkolach  i oddziałach  przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych bezpłatne nauczanie, wychowanie  i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.  2. Ustalić  opłatę  za  świadczenia  realizowane  w czasie  przekraczającym  wymiar  zajęć,  o którym mowa w ust. 1, w wysokości 1,70 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.  3. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin świadczeń realizowanych poza  wymiarem ustalonym w ust. 1 i stawki określonej w ust. 2 niniejszej uchwały.  4. Liczbę  godzin  zajęć  świadczonych  przez  przedszkole  lub  oddział  przedszkolny  w szkole  podstawowej  oraz  szczegółowe  zasady  wnoszenia  opłat  za  realizowane  świadczenia  określa  umowa  cywilnoprawna  między  dyrektorem  przedszkola  lub  szkoły  a rodzicem  lub  opiekunem  prawnym dziecka.  § 2. Traci moc uchwała Nr LI/931/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 roku  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto Będzin przedszkolach  i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.  § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.    Przewodniczący Rady  Miejskiej Będzina  Sławomir Brodziński

Id: LHHLS­ZGJVN­KNXCQ­ALNOZ­QUIRT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.96.1532

  uchwała nr LI/931/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. 2011.479.4630

  obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 6 października 2011r. w sprawie sprostowania błędu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.2267

  uchwała nr VIII/96/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1955

  uchwała nr XIX/278/12 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/734/10 Rady Miasta Knurów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1721

  uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Bukowsko z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bukowsko oraz ustalenie czasu, w którym przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.165.305

  uchwała nr VII/121/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.164.305

  informacja nr OKA-4110-37(23)/2010/2011/1883/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2011r. o decyzji nr WCC/958K/1883/W/OKA/2011/CW

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.164.305

  decyzja nr OKA-4210-17(15)/2011/190/X/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lipca 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr 107/IX/11 Rady Miasta Żory z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr XII/117/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Miasto Zabrze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.