Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.165.305

Tytuł:

uchwała nr XII/114/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-02
Organ wydający:Rada Miejska Będzina
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 165 pozycja: 3054
Hasła:

UCHWAŁA NR XII/114/2011 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru  żłobków i klubów dziecięcych.  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15,  art.  40  ust.  1 i  art.  42  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z późniejszymi  zmianami)  oraz  art.  33  ust.  2 i  ust.  3 ustawy  z dnia  4 lutego  2011  r.  o opiece  nad  dziećmi  w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)  Rada Miejska Będzina uchwala:  § 1. Ustalić  opłatę  za  wpis  żłobka  oraz  klubu  dziecięcego  do  rejestru  żłobków  i klubów  dziecięcych w wysokości 250 zł.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.    Przewodniczący Rady  Miejskiej Będzina  Sławomir Brodziński

Id: GCJBA­VSSRX­YRVQH­HGQLA­XGHXE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.3705

  uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Zabór z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. 2012.170

  uchwała nr XIV/102/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.177.2

  uchwała nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/106/11 Rady Miasta Puławy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za przerejestrowanie spółki

  Ile wynosi wpis stały za przerejestrowanie sp. z o.o. z RHB do KRS, a ile wynosi zarejestrowanie zmiany aktu założycielskiego sp. z o.o. wpisanej do KRS? Jakie są dodatkowe (...)

 • Założenie klubu sportowego

  Chcemy założyć klub sportowy w małej miejscowości. Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie? Jak prowadzić księgi rachunkowe dla takiego klubu? Jakie obowiązują? (...)

 • Wykreślenie hipoteki

  1 lipca 2005 złożyłam wniosek (KW-WPIS) o wykreślenie hipoteki zwykłej (16516CHF) i kaucyjnej (8258CHF) z księgi wieczystej. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków (...)

 • Wykreślenie z rejestru spółki jawnej - koszt

  Ile kosztuje złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru spółki jawnej?

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.165.305

  uchwała nr XII/111/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.165.305

  uchwała nr VII/121/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.164.305

  informacja nr OKA-4110-37(23)/2010/2011/1883/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2011r. o decyzji nr WCC/958K/1883/W/OKA/2011/CW

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.164.305

  decyzja nr OKA-4210-17(15)/2011/190/X/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lipca 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.304

  uchwała nr 107/IX/11 Rady Miasta Żory z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.