Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.169.313

Tytuł:

uchwała nr IV/11/3/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmiany Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, przyjętych uchwałą Nr III/38/5/2009 z dnia 20 maja 2009 roku (z późniejszymi zmianami)

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-05
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 169 pozycja: 3136
Hasła:

Uchwała Nr IV/11/3/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, przyjętych uchwałą Nr III/38/5/2009 z dnia 20 maja 2009 roku (z późniejszymi zmianami) Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006 roku, poz. 674 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. Zmienia się Zasady udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć , przyjęte uchwałą Nr III/38/5/2009 z dnia 20 maja 2009 roku (z późniejszymi zmianami), w ten sposób, że w tabeli określonej w § 3 Zasad , stanowiących załącznik do tej uchwały, w lp. 1 tabeli, w rubrykach: ?stanowisko kierownicze? oraz ?tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych?, po lit. i) dodaje się lit. j) w brzmieniu: ?j) kierownik organizacji szkolenia sportowego 8?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski

Id: UGUHX-HVQMN-FQCFP-SPGNI-GCNNH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.127.241

  uchwała nr IV/6/6/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/38/5/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.182.284

  uchwała nr III/55/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/38/5/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4329

  uchwała nr XIII/17/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Czyżew - Osada z dnia 4 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia zazad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin, tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, tygodniowej liczby godzin , obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom i psychologom szkolnym oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć logopedom oraz doradcom zawodowym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.19

  uchwała nr XIX/95/12 Rady Gminy Srokowo z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.168.313

  sprawozdanie nr 1/2011 Burmistrza Miasta Żywiec z dnia 19 maja 2011r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.168.313

  sprawozdanie Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 29 marca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój za okres 01.01.2010r. - 31.12.2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.168.313

  sprawozdanie nr 32/11 Wójta Gminy Gilowice z dnia 28 marca 2011r. z wykonania budżetu gminy Gilowice za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.313

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Katowicach na Uchwałę Nr 55/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 r. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.313

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ze skargi Polskiej Telefonii Cyfrowej na Uchwałę Nr XXXIII/304/09 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 grudnia 2009 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.