Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.332

Tytuł:

uchwała nr IV/11/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionychw szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, przyjętego uchwałą Nr III/34/14/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku (z późniejszymi zmianami)

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-17
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 179 pozycja: 3327
Hasła:

Uchwała Nr IV/11/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionychw szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, przyjętego uchwałą Nr III/34/14/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku (z późniejszymi zmianami) Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006 roku, poz. 674 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. Zmienia się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, przyjęty uchwałą Nr III/34/14/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku (z późniejszymi zmianami), w ten sposób, że: 1. w § 6: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Wysokość stawek dodatku za pracę w warunkach trudnych określa załącznik nr 2.?, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. Za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości 2,30 zł za godzinę pracy.?. 2. w tabeli wysokości stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu, w lp. 1 tabeli, w rubrykach: ?Stanowisko kierownicze? oraz ?Kwoty dodatku (w złotych)?, po lit. g) dodaje się lit. h) w brzmieniu: ?h) kierownik organizacji szkolenia sportowego 395.?,

Id: LFJGR-OJTAU-FVPKT-AECME-XDUYG. Podpisany

Strona 1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski

Id: LFJGR-OJTAU-FVPKT-AECME-XDUYG. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.182.284

  uchwała nr III/53/6/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/34/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1369

  uchwała nr IV/5/6/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/34/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.109.3126

  uchwała nr XLIII/412/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Sochaczew

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.103.168

  uchwała nr XXXIX/364/10 Rady Gminy Godów z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXII/339/09 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie

porady prawne online

Porady prawne

 • Rok obrachunkowy w spółce jawnej

  Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.178.332

  uchwała nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.178.332

  uchwała nr 61/VII/2011 Rady Gminy Włodowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Włodowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.178.332

  uchwała nr 59/VII/2011 Rady Gminy Włodowice z dnia 29 czerwca 2011r. w spawie nadania Statutu Sołectwu Zdów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.178.332

  uchwała nr 58/VII/2011 Rady Gminy Włodowice z dnia 29 czerwca 2011r. w spawie nadania Statutu Sołectwu Skałka - Kopaniny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.178.332

  uchwała nr 57/VII/2011 Rady Gminy Włodowice z dnia 29 czerwca 2011r. w spawie nadania Statutu Sołectwu Rzędkowice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.