Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

Tytuł:

uchwała nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Miasteczko Śląskie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-17
Organ wydający:Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 179 pozycja: 3345
Hasła:

UCHWAŁA NR XI/60/11 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Miasteczko Śląskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust.5 i 7, art.6 pkt. 1 oraz art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie: Rada Miejska w Miasteczku Śląskim uchwala: § 1. 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasteczko Śląskie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez właściwego ministra w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 2. Ustala się odpłatność za świadczenia związane z opieką, nauczaniem i wychowaniem realizowane przez przedszkola poza godzinami przypadającymi na bezpłatną podstawę programową wychowania przedszkolnego. 3. Opłata, o której mowa w ust. 1 wynosi 1,60 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń. 4. Opłatę oblicza się, co miesiąc, jako iloczyn liczby godzin korzystania ze świadczeń oraz stawki określonej w ust. 2. 5. Miesięczna opłata ustalona w sposób określony w ust. 2 podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, za każdą godzinę nieobecności. 6. Szczegółowe zasady korzystania z przedszkola i wnoszenia opłat za realizowane świadczenia oraz ich zakres określi umowa cywilnoprawna, zawarta po zakończonym procesie naboru i przyjęciu dziecka do przedszkola, pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami(opiekunami prawnymi) dziecka. § 2. 1. Wprowadza się ulgę w uiszczaniu opłaty, której mowa w § 2 ust. 3 w wysokości 25% za drugie dziecko w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta jednocześnie dwoje dzieci z danej rodziny. 2. Opłat, o których mowa w § 2 ust. 3 nie pobiera się za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkola korzysta troje lub więcej dzieci z tej samej rodziny. 3. Dla rodziców uprawnionych do świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej z uwagi na kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ustala się ulgę w uiszczaniu opłaty, której mowa w § 2 ust. 3 w wysokości 50% odpłatności na każde dziecko. 4. Dla rodziców dzieci niepełnosprawnych ustala się ulgę w uiszczaniu opłaty, o której mowa w § 2 ust. 3 w wysokości 25% odpłatności na każde dziecko niepełnosprawne. 5. Ulgi wymienione w § 3 ust. 1, 3 i 4 nie podlegają zsumowaniu, wybiera się wariant korzystniejszy dla rodziny dziecka. 6. Ulga zostaje zastosowana po złożeniu pisemnego wniosku rodziców(prawnych opiekunów) do dyrektora przedszkola. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Id: ZYZWP-MKYUY-YHJJW-UYAXV-XXOPL. Podpisany Strona 1

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/12/06 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie przedszkoli. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY mgr inż. Józef Myśliwczyk

Id: ZYZWP-MKYUY-YHJJW-UYAXV-XXOPL. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.420

  uchwała nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Miasteczko Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.53.838

  ogłoszenie nr 1/10 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1281

  uchwała nr XVI/132/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały określającej rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.58.1085

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Gminy Miasteczko Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.182.342

  uchwała nr XI/65/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr X/43/11 Rady Gminy Marklowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Marklowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr 132/X/2011 Rady Miasta Lubliniec z dnia 26 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Lubliniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Kruszyna z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kruszyna, ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć psychologa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr 35/VII/2011 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr 34/VII/2011 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 160/XIX/2009 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.