Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

Tytuł:

uchwała nr 08.072.2011 Rady Gminy Panki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia oplat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzacym jest Gmina Panki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-08-17
Organ wydający:Rada Gminy Panki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 179 pozycja: 3349
Hasła:

UCHWAŁA NR 08.072.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia oplat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzacym jest Gmina Panki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591; z póź. zm.) w związku z art. 5 ust. 5, art. 6 ust.1 pkt. 1 i 2 oraz art. 14 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.) Rada Gminy Panki uchwala : § 1. Przedszkole prowadzone przez Gminę Panki zapewni bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach pięciu godzin dziennie oraz naukę religii. § 2. 1. Opłata za świadczenia udzielana w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 0.90 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych. 2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn godzin zajęć i stawki wskazanej w ust. 1. Liczba godzin zajęć świadczonych miesięcznie w przedszkolu jest określona w umowie cywilnoprawnej zawartej z przedstawicielem ustawowym dziecka § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 4. Traci moc Uchwała Nr XXIX/208/10 z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Gminie Panki. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki mgr inż. Dominik Mirek

Id: PPMYX-OXQWP-MENIV-YVCIZ-QKOUR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.100.162

  uchwała nr XXIX/208/10 Rady Gminy Panki z dnia 19 marca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Gminie Panki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.82.1340

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/137/10 Wojewody Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXV/229/2010 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.82.1337

  uchwała nr XXXV/229/2010 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkole publiczne dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4327

  uchwała nr IX.47.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Przytyk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3652

  uchwała nr VI/49/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sochocin

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr 60/VI/2011 Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów placówek oświatowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr 59/VI/2011 Rady Gminy Mykanów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mykanów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mszana

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Miasteczko Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.334

  uchwała nr X/43/11 Rady Gminy Marklowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Marklowice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.